HomeDe aprilbewegingPagina 88

JPEG (Deze pagina), 823.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

i - 83 -­
‘l
l ren zou. Men meende te goeder trouw, in het bezit te zi'11
D J
gekomen van een uitsluitend-Protestantsch ministerie.
Voor dat alles koesterden de liberalen en Roomsclnkatho-
lieken niet veel vrees. Dat het ministerie aan zijn eigenlijke
roeping ontrouw zou worden; - dat het niet, uit misplaatsten
maar toch altijd präzenswaardigen, ijver voor het Protes-
tantisme de kerkregeling der Roomsch-katholieken beletten
zou, daarvan hielden zi' zich verzekerd. Reeds in den eer-
J
sten oo enblik werd het ezewd: "De odsdiensti e uaestie
"
ia was slechts een voorwendsel. hlen zal, als ’t geschieden
j kan, de agitatie tot bedaren trachten te brengen; do zaak
zal blirm zoo als zz" was onder Th0rl2oclco‘." Maar de libe-
. J
ralen en Roomsch-katholieken vreesden voor een geheel-ander
gevaar. Meei‘ en meer begon er, sints eenige dagen, van
herziening, van terzijdestelling der grondwet gemompeld
te worden. In verband met dat gerucht vreesden ze voor
ze
reactie op staatlcanclzg gebied. Ze wisten dat de stoutmoe-
diglieid van den man, die de ziel van het nieuwe ministe-
rie was, voor niets ter wereld terugdeinsde. Daar kwam
iets anders bij; ­ kennelnk had Fransche invloed de aftre-
dinv der ministers hel en voorbereiden. Het werd door de
23
onderteekenaars der adressen niet geloofd; ­ men begreep
niet, welk belang Frankrük zou kunnen hebben bn den
val van het Nederlandsche ministerie. Men zag voorbi'
c• JP
hoe Frankrijks alleenheerscher in Sardnne, in Spanje, in
Belgie de vri'zinni e regerincvsbeorinselen reeds sints-lancv
:> 2: rs ta ic:
poogde te ondermijnen, en hoe de val dierzelfde regerings-
beginselen ­ of, des noods, het uitbreken van een gods-
dienstoorlow - in Nederland welligt aan de bereikincr zi'ner
ze c ¤ .l
bedoelingen bevorderlijk kon zijn. Men zag voorbg, dat het
bezigen van den ovcrmoedigen toon, die in de pauselijke
allocutie was aangeslagen, en die spanning en onrust na zich
moest slepen, niet in onwetendheid zijn grond kon hebben,
en niet zonder doel kon zgn geschied. Ivlen wilde nog niets
weten van “of{ieieuse bemocijingen," die dan toch zóó belang-
ri`k schi`nen geweest te zi`n, dat de ezant daarvoor nu-
.l .l 2:>
onlangs het konunandeurskruis der orde van denh. Gregorius ·
werd waardig­gekeurd. Maar niet-allen waren zoo kortzig-
ti · ­ sommi en worden door de feiten, die men za gebeu-
’ b
ren, tot nadenken gebraet. De Fransche ezant had den
ID O
val van het ministerie Thorbecke reeds dos morgens naar
1 De Grondwet. no 1.
F se