HomeDe aprilbewegingPagina 86

JPEG (Deze pagina), 765.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

lk
l· .. 81 _
I
l HQ draagt de blijken van geschreven te zün door mannen
A die niet gezind waren, ter wille van hun portefeuilles een
l offerfeest van politieke overtuigingen te vieren, - die van
i geen koophandebdrüven met beginselen weten wilden. En in
degenen, aan wie de hoogste en heiligste belangen van land en
I volk zijn toevertrouwd, is dat ontwijfelbaar de schoonste deugd.
. De ministers haastten zich, hun voordragt den Koning,
E die zich nog in Amsterdam bevond, te doen toekomen.
_, Maar de “onverwijlde beslissing," die zg gevraagd hadden,
J Q'. ` kwam niet. De toestand van spanning en onzekerheid bleef
l W voortduren. ’s Konings terugkomst, in den loop van maan-
dag, bragt geen verandering. Het was juist de dag, waarop
de interpellatie in de Tweede Kamer hernieuwd was; -
en velen begonnen nu te vermoeden, dat de Koning den
L uitslag dier interpellatie wilde afwachten. WVant ofschoon
j de stap, door het ministerie gedaan, voor de meesten een
geheim was gebleven; ­dat er, in verband met ’s Konings
verblijf in Amsterdam, welligt ministerieële veranderingen
ophanden waren, wist men. Hoe ongemeen-gunstig de uit-
slag der interpellatie voor het ministerie was, hebben we
j gezien. En geen wonder dus, dat men vrh algemeen zijn A
voortbestaan weer verzekerd waande. A
Maar die waan was van korten duur. Reeds op don A
avond van den volgenden dag bleek het, dat de volksmee-
ning ditmaal weêrklank had gevonden bij het geëerbiedigd
Hoofd van den Staat. De Heeren Thorbecke, van Bosse,
van Zuijlen en Strens - zoo las men in de Staatscourant
van 20 April ­ waren op hun verzoek uit hunne betrek-
kingen ontslagen, en in de rij der nieuwbenoemde ministers 1
las men bovenaan - den naam van Mr. F. A. van Hall,
{ de “type van het concessiestelselm.
De vruchten der beweging begonnen gezien te worden.
IH.
Nu zou het bedreigde Protestantisme worden gered. Nu
zou Rome’s overmoed worden gefnuikt en de eer des va-
. derlands worden gewroken. Nu zouden de bisschoppen wor-
den geweerd. Het ministerie, dat aan de Protestantsohe
: beweging zijn oorsprong dankte, zou het land ook in Pro-
Q i I De Fakkel (1854), n°. 4.
j G
N