HomeDe aprilbewegingPagina 85

JPEG (Deze pagina), 805.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

il" [`
l
g‘ - eo ­
l
der Koninklijke regering beide, enmiddellijk worden weg-
genomen. Maar dat kon niet, wanneer niet van de zijde
des Konings een beslissende stap werd gedaan. En het was j j
om daarop aan te dringen, dat de ministers, nog dienzelf- i
den dag, eenparig hun bekenden brief aan den Koning
schreven. Ze deden daarin uitkomen, met passende kiesch-
heid, welken "indruk" ’s Konings antwoord “volgens de ·
berigten" had gemaakt; ­ wat men "meende" verstaan te j
E,. hebben. lIaar tegelük deden ze uitkomen, dat welligt alles 7,
in een “misverstand" zijn oorsprong kon hebben. En nu jr'] `
vroegen ze één van beiden. Ingeval er alleen misverstand _
lj bestond, bragten ze het ­ zeer natnurlük en door de om-
W standigheden noodzakelük geworden- verzoek voor den
jj Troon, dat het den Koning behagen mogt, "allen twüfel en
` misverstand op de meest uitdrukkelijke wüs, door eene ronde,
openbare verklaring weg te nemen." lVIogt daarentegen j
l door de “berigten" de juiste lezing van ’s Konings antwoord
lg zijn overgebragt, dan wenschten ze van hun betrekkingen
jl te worden ontheven. WV ant als mannen van eer kwamen
lj ze ook­nu voor hun overtuiging uit, dat de kerkelijke vrij-
i_ heid der Roomsch­katholieken, hun door de grondwet ge- j
waarborgd, ongekrenkt moest worden gehandhaafd.
jj De haat 1 heeft zich niet ontzien, dat schrüven te noe-
` men "een brief, waarbü de Koninklüke waardigheid te grab-
jj belen wordt gegooid." Niet het minste begrip van een
jj constitutioneel Keningschap moet men hebben, om zóó iets
te durven zeggen van een sehrüven, waarin degenen die
l toch leden, zelfstandige en verantwoordelüke leden der Re-
gering zijn, aan het Hoofd dier Regering te kennen geven,
jj dat "1n het belang van het Land en van het Kon1ngschap"
j één van beiden door den drang der omstandigheden onver- j
;· mijdelük is geworden: een openlijk blük van eenswillendh
l heid des Konings met zgn ministers, of onverwgld ont-
` slag; ~ en dat doen, ja met al den ernst en nadruk dien
hij het gewigt van het oogenblik eischt, en met al den klem
dien het bezit eener onwankelbare overtuiging geeft, maar
{ tegelük met al den eerbied, dien ze aan den Kroondrager
4 zijn verschuldigd. Die brief der ministers, in plaats van
° hun tot schande te strekken, strekt hun tot blijvende eer. i
X I
j ‘ De Heer Schimmelpenninck van der Oije, in de zitting van 20 Au,g·nstns i
1853 (Bijblad der buitengewone zitting, bl. 267). j
wl I
i E
l l
X