HomeDe aprilbewegingPagina 84

JPEG (Deze pagina), 802.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

.. 79 -
ander. Trouwens, hadden niet die beide dingen zamenge-
werkt, nooit zou in drie dagen tüds het enter der ondertee­
kenaars tot een en vüttig duizend - veel meer dan een
vierde deel van heel de Protestantsohe bevolking ­ zün ge-
klemmen.
Op Vrüdag den lödm April zou het adres den Ko-
ning worden aangeboden. Niemand ontveinsde zich het ge-
wigt van het oogenblik. Van het antwoord, bi_j die gele-
genheid door den Koning te geven, hing oneindig-veel af'.
I, Ook de ministerraad begreep dat, en hij achtte het pligt-
i matig, nog daags vóór de aanbieding een ontwerp van be-
schikking aan den Koning toe te zenden. De ministerraad
stelde Hem daarin eerbiedig voor, om bü een gebeurlüke
aanbieding van adressen aan de adressanten of hunne ver-
tegenwoordigers te kennen te geven, dat de invoering van
een bisschoppelük bestuur over het Roomsch-katholieke kerk-
genootschap een uitvloeisel der grondwettige kerkelüke vrü-
heid was, en als zoodanig noch goedkeuring, noch erken-
ning van staatswege behoefde; - en dat overigens de Ko-
ning zou waken, dat door die invoering niemands regten
werden gekrenkt. Dat ontwerp van beschikking was in
overeenstemming met de gedragslün, door de Regering tot
op dien oogenblik gevolgd. En dien geest moest ’s Konings
antwoord wel ademen , zou het blijken, dat er tusschen het
Hoofd en de leden der Regering eenstemmigheid omtrent
dit gewigtig vraagstuk bestond.
Daar komen de eouranten van Zaturdag in ’s Hage, en
brengen er omtrent het antwoord, door den Koning gege-
ven, de zonderlingste geruchten in omloop. De Koning
zou gezegd hebben, dat het petitionnement tegen het grond-
wettig regt der Roomsch-katholieken en tegen de eerbiedi-
ging van dat regt door de Regering den band tusschen Oranje
en Nederland nog dierbaarder aan zijn hart had gemaakt,
Volgens anderen zou Hij er nog hebben b§gevoegd, dat
zich tegen zijn zin door de grondwet gebonden achtte.
Maar in ieder geval en volgens alle lezingen zou Hij een
antwoord hebben gegeven, lünregt in strijd met de houding
' Zijner ministers.
De ministerraad, onmiddellijk zamengeroepen, was een-
stemmig van oordeel, dat de toestand, door die geruchten
geboren, niet kon voortduren. De ontstane onzekerheid
moest, in het belang van de rust des lands en van de kracht