HomeDe aprilbewegingPagina 83

JPEG (Deze pagina), 793.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

ik ­- 78 - ·
Vrouwen, zelfs uit de aanzienlnkste geslachten, bleven niet
T achter. Men scheen haast te hebben om het woord te lo-
lj genstraften, waarmeê meer dan met eenig ander ding Thor-
il becke Amsterdams aristokratie had verbitterd: "wanneer
Amsterdam de hartader van het land is, dan klopt die hart-
" ader al zeer flaauw." En het ging, we gelooven dat gaar-
· ne, bij allen te goeder trouw; ­ zelfs bij een hoogleeraar,
al e die lid was geweest van het ontbonden Instituut, en voor
l j den Paus, in diens ballingschap, had gebeden 1. De ijver
was een natuurlijk gevolg van den angst. De geschriften _«
en gesprekken van den dag hadden de akeligste schrik-
beelden opgehangen van het leed, waaraan ons nakroost
lj; zou zijn blootgesteld. Sommige predikanten hadden, nu
Q', reeds drie weken lang, al het mogelüke gedaan om door
Li hun preêken de heerschende bekommering nog hooger te
doen stijgen, maar tevens op te wekken tot een algemeen
verzet, als het eenige middel dat het dreigende kwaad nog
kon keeren. En nu werd dat middel den beangsten Pro-
J testanten aangeboden; - nu werd door hunne leeraren hun
7 van den predikstoel bekend gemaakt, dat een adres aan den
Koning hun ter teekening zou worden voorgelegd; - nu
‘ werd over die poging tot redding van het Nederlandsch
gj Protestantismc de zegen des Hemels af°gesmeekt; ­- is het
j te verwonderen, dat men als een eenig man naar de kerken
.l snelde? ’t Blogo gebeurd zijn, dat enkelen in al de kerk-
E gebouwen, en dus onderscheiden malen, hun naam onder
jj het adres hebben geplaatst; - zulke misbruiken zijn bü
i` een petitionnement Väll dien aard en omvang nooit, ook met
den besten wil niet, te vermijden. Ze bewijzen niets. `VVat
"j, de predikant ter Haar "echt Protestantsehen geest" noemde,
maar veeleer gemis van echt-Protestantschen geest verdiende
te heeten, heerschte in die dagen te Amsterdam volstrekt-
algemeen en is onloochenbaar de groote hefboom geweest.
Dit neemt echter niet weg, dat ook in Amsterdam de be-
weging ­ en in Amsterdam misschien meer dan ergens
elders - niet tegen Rome-alleen, maar gelijktijdig tegen
lj Thorbecke gerigt was. En het neemt niet weg, dat de aris- V
{ tokratie - zij ’t dan ook onbewust, instinctmatig - vooral
al ook onder den invloed van dezen laatsten prikkel heeft ge-
jï handeld. Het een mag evenmin worden ontkend als het
if l De Fakkel (1853), n°. 5 en 1-1.