HomeDe aprilbewegingPagina 82

JPEG (Deze pagina), 815.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

.. 77 ...
titionnement tegen de nieuwe kerkregeling der R.0OlDSCll·­
katholieken werd voorbereid; - en het trok de aandacht,
dat juist­die dagen door Hem gekozen werden om zijn hoofd-
stad met een bezoek te vereeren. De dag van ’s Konings
komst was juist de dag, waarop voor ’t eerst in de kerk-
gebouwen der Hervormden de gelegenheid tot het teekenen
van adressen was opengesteld. Het was een zonderling
schouwspel. Terwijl links een vrij talrijke volksmenigte zich
voor het paleis des Konings verdrong, zag men regts men-
schen van allerlei rang en stand en leeftijd, inweêrwil van
het sombere, graauwe, gure voorjaarsweder, in rustelooze
7 opvolging de Nieuwe Kerk binnenstroomen. Het een werd
met het ander in verband gebragt. Dat er tusschen den
`A Koning en znn ministers niet in alle opzigten een gewenschte
eenstemmigheid bestond, was een bekende zaak; - ’s Ko-
ji nings komst juist­­nii, zoo meende men, moest in verband
Q met dat feit worden beschouwd en had als zoodanig een
bepaalde beteekenis. Het was geen geheim meer, dat er
ï_ aan gedacht werd om den Koning het adres, zoo mogelijk,
i door een commissie te doen aanbieden; ­ ’s Konings komst
juist­nu bewees, naar men meende, dat zulks Hem niet on-
gevallig zou zijn. Ja, geen verwachtingen zoo dwaas en
i ongrondwettig, waar sommigen zich niet meê begonnen te
1 vlenen. Een treurige proeve daarvan levert ons een schriftje,
dat weinige uren vóór ’s Konings komst aan de hoeken van
vele straten en stegen werd aangeplakt. Veijaging der
bisschoppen uit den lande werd daarin als mogelijk en wen-
schelijk voorgesteld; - "zal het in het staatkundige vrü­
, staan, om, voor de Rust van den Staat, die personen, welke
_ men vreest, het land te doen ruimen, nog te meer zal dit
op het geestelüke terrein, waarbij onze dierbaarste belangen
' betrokken zijn, het geval wezen." "Onze Protestantsche
. Vorst" zou er zijn hulp wel toc leenen ; - "aan hem, aan
‘. hem alleen is de Regering toevertrouwd, hij zal er voor
K zorgen en wü zullen hem met alle onze krachten onder-
steunen." En mogen we aan zulk een verschijnsel al
_ geen overdreven­groote beteekenis hechten, het onopgemerkt
I voorbijgaan mogen we evenmin. ‘«`Vant het levert een sterk-
K sprekend bewijs, dat, van den beginne af`, aan deze reize des
X Konings een eigenaardige beteekenis werd gehecht.
Inmiddels ging het teekenen van het adres met spoed
ï voort. Er openbaarde zich een ongelootelijke geestdritt.