HomeDe aprilbewegingPagina 8

JPEG (Deze pagina), 785.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

i' i /1
J
.4- s ­ l
wel niet anders of ze moeten, voorzoover ze in de koorts- g
‘ achtige spanning gedeeld en de adressen tegen de herstel- jl
_ ling der bisschoppelijke hierarchie onderteekend hebben, ge- `
E neigd znn om die heogklinkende uitspraken als waarheid
5 aan te nemen. ~
1 Ik meen dus geen nutteloos ot` noodeloes werk te doen,
wanneer ik in het volgend opstel een poging waag om den I
gang, den aard en de strekking der Aprilbeweging beter
h te doen kennen. Te dien einde heb ik mij de moeite ge- 1
wtf troost om de geschiedenis der beweging uit de bronnen- I
i zelve op te sporen. Ik heb, voorzoover mij bekend is, alles T
gelezen, rijp en groen -- ’t laatste is niet het minste - wat
de onstuimige Aprilmaand ons heeft opgeleverd. Ik zal A
verpligt zün, tot staving van mün oordeel daaruit gedurig
allerlei plaatsen meê te deelen. Zelfs op prulsehrit`ten, die
ik liefst onvermeld zou laten, zal ik de aandacht moeten °
i vestigen, omdat we er den geest der volksmcnigte uit lee-
’ ren kennen. Door die opeenstapeling van aanhalingen moge
j de vorm van mijn opstel eenigzins lgden, de inhoud zal er j
. bn winnen. Vooreerst wordt zoodoende de beschuldiging
I afgesneden, dat ik zonder kennis van zaken zou geoordeeld .
l hebben; ­ en ten tweede kan dan ieder lezer zich van de
meerdere of mindere juistheid mijner beweringen door eigen
onderzoek overtuigen, want ik wüs hem de bronnen aan,
waaruit ik geput heb. Ik doe dit laatste met te grooter
gernstheid, omdat ik mij bewust ben dat ik naar mijn beste '
j weten de waarheid, en niets dan de waarheid, ga mede-
j deelen. Van alle partgdigheid en van alle ligtvaardigheid A
‘_ in het oordeelen zal ik Blij pogen vrij te houden. Ik wenseh,
¤E zooveel in mij is, het goede en het kwade in beide de
Q strüdvoerende partüen, zonder aanzien des persoons, te doen
opmerken. Ik wenseh niet te vergeten, dat bestrijding van
het beginsel der Roomsch-katholieke Kerk, wanneer het
j geschiedt op het ware terrein en met betamelnke wapenen,
1 in den Protestantschen Nederlander niet alleen geoorloofd,
` maar zelfs pligtmatig is. Ik wenseh, met één woord, in
het oog te houden, dat men de regten van onze I{oomseh­
g katholieke medeburgers en van het Roomseh-katholieke
I kerkgenootschap in heel hun omvang kan erkennen, en
toch een bestrijder zün van de Roomsch-katholieke Kerk;
dat men streng-regtvaardig en onpartndig kan zün, zonder
kleurloos te wezen. Opzettelijk kwetsen zal ik niemand.
jr
7 3
j i
l