HomeDe aprilbewegingPagina 79

JPEG (Deze pagina), 827.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

’ ~ 74 -­ r
i den onheuschheid te Rome "niet onopgemerkt zou blij ven." Nu
K bleek het ­ en het is onbegrüpelijk, dat de Regering niet
l reeds vnf dagen vroeger tot openbaarmaking van die daad
is overgegaan - dat reeds dan lldêu April onzen gezant het
J bevel was gezonden om zich onmiddellijk, met onbepaald
verlof, uit Rome te verwijderen. De Regering, ofschoon
;­ de uitoefening van een grondwettig regt volkomen-eerbie-
­~ digend, - ofschoon aan de kerkelijke vrüheid haar onbelem-
_ ‘ merden loop latend, ­ had niet geaarzeld haar hooge gevoe-
ligheid te toonen over de niet-vervulling van een zeer gem lp
matigd verzoek, zoo dikwerf gedaan en nimmer rondweg `Z.. ll
afgeslagen ; ­ haar hooge gevoeligheid daarover, dat de pause­· L
lijke Stoel haar niet in de gelegenheid had gesteld om, van hare'
Q. zijde althans, op het kiezen van een minder-kwetsenden vorm
bij de invoering der kerkelijke nieuwigheid aan te dringen.
En de Kamer? i
Zn drukte het zegel harer goedkeuring op de handelingen r
der Regering. Door den afgevaardigde uit Utrecht werd 4·
H eindelijk een motie van orde voorgesteld, en door de aan- 1
if neming van die motie heeft de Kamer een blijk van vertrou-
, wen gegeven aan het ministerie. Het is later van verschil- A
l lende zijden ontkend, maar ten onregte. Het zal ons niet L
moeüelijk vallen, dat te bewijzen.
j VVat was uit de mededeelingen, uit de zelfverdediging
rl der ministers zonneklaar gebleken? Dat de Regering een
i` scherp onderscheid maakte tusschen de zaak en den vorm.
De Regering had te Rome haar gevoeligheid doen blnken,
l niet over den aard of omvang der kerkregeling­zelve, maar
alleen over het gemis van voorafgaande meêdeeling. De `
il Regering had ’t in den loop der discussies op nieuw herin- i` ”
nerd, "dat de Grondwet aan ieder kerkgenootschap de vrü­ ik
heid geeft om zijne inwendige organisatie zoodanig daar te
' je stellen, als het hoofd van dat kerkgenootschap of het kerkge­ gi
T nootschap zelf goedvindt ‘." Met andere woorden, haar ln- ,
_ delijk toezien was eerbiediging der grondwet geweest. En nu ,
wordt het voorstel gedaan dat de Kamer, "kennis genomen
hebbende van de gedane mededeelingen betreffende de on-
j derhandeling over de regeling der kerkelnke aangelegenhe­
den van de Roomsch-Katholüken hier te lande, en gehoord ¥
j' hebbende, dat daaromtrent krachtige vertoogen aan het hof` ;
Z ' Dc heer Strens (Handelingen enz., Dl. I, p. 278).
( L
j V ;
Q %
l