HomeDe aprilbewegingPagina 73

JPEG (Deze pagina), 773.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

J Y ii " .
-- G8 -- ”
Men bragt een tweede beschuldiging in. "Door de nieuwe
kerkregeling werd de Roo1nsch­katholieke landskerk in haar
regten verkort." Een afgevaardigde uit Leyden beweerde,
"dat er aan de zijde van de Roomseh-katholieken hier te
lande regten bestaan, die hier zijn voorbijgegaan ‘." Een
afgevaardigde uit Utrecht wierp de vraag op: "in hoeverre
het regt, hetwelk den ingezetenen van Nederland, die de
Roomsche leer belijden, toekomt op eene eigene regeling
hunner kerkelijke zaken, in deze kan zün aangetast of ver-
kort." "`Waar blijkt het" ­ hooren we hem vragen - "dat "
zij de regeling verlangen, zoo als die nu is gesehied2?"
Met volkomen regt antwoordde de Regering: "De vraag,
wie het regt heeft om bisschoppen te benoemen, is buiten
het bereik van de Regering, dat is eene zuiver kerkelijke
zaak “.” De Nederlandsche Roomseh­katholieken dienden zel-
ven te beoordeelen, en niemand Icon het dan zü, of regten,
op wier voortdurend bezit prijs stelden, door de nieuwe
kerkregeling werden gekrenkt. "En wat overigens hiervan
zgn moge" ­ de Regering deed l1et teregt opmerken - "geene
klagt is van wege de Roomsehen daarover aangeheven, en
derhalve erkent men, dat de Paus het regt van benoeming
heef`t."
Een derde grieve was: "De Regering had in deze zaak
gehandeld in strijd met artikel 165 der grondwet." Een
afgevaardigde uit Nijmegen gaf aan dat artikel een zeer
zonderlinge uitlegging, die men onvermeld zou laten, zoo
ze niet aan een groot deel der adressen, zelfs aan het Am-
sterdamsche, ten grondslag had gelegen. "Moet dit niet
in dien zin worden uitgelegd" ­ vroeg hij- "dat er behoorlijke
wam·b0o·g gegeven worde, dat het ééne kerkgenootschap zich
niet ontwikkelen kan op eene wijze, die het andere aan
banden legt ”?" Het ongerijmde der bewering springt in
li het oog. Bescherming onderstelt aanranding. De zin van
het artikel is eenvoudig deze: dat de Regering tusschen-
beiden treedt, wanneer het eene kerkgenootschap een feite-
Zgke inbreuk maakt op de regten van het ander ­ nier! aercler -
en alsdan door zijn bescherznivzg de verbroken gelgkheid her-
‘ De heer Gevers (Handelingen enz.,l)l. I, p. 280).
2 De heer van Doorn (idem, p, 254).
V 3 De heer Strens (idem, p. 284).
4 De heer van Lijnden (idem, p. 202).