HomeDe aprilbewegingPagina 70

JPEG (Deze pagina), 783.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

-­ G5 -
Utrecht aanleiding gaf, in hun onderlingen zanienhang te
hebben opgenomen. Op zich­zelve was voorzeker die inter-
pellatie niet van beslissend gewigt. Men ging van weers-
zijde, de Regering en haar tegenstanders, slechts op verken-
ning uit. ’t lVas slechts een ligte schcrmutseling. Trou-
wens, er was gevraagd, "dat, bnaldien over de(ze) intrek-
king" (van het concordaat) "eenige nota’s of stukken zijn
gewisseld, daarvan alsdan aan de(ze) Kamer mededeeling zal
worden gedaan; ­ "’ en de minister van Buitenlandsche Za-
ken, ofschoon met nadruk verklarende dat in die stukken
niets nieuws zou worden gevonden, verklaarde zich bereid
om aan het verzoek te voldoen. Daarom wilde men wach-
ten met den beslissenden aanval, tot men de stukken onder-
zocht en het stelsel van lijdelükheid, door de Regering ge-
' volgd, aan de grondwet getoetst had. Nd werden de meeste
punten slechts-even aangeroerd. Maa1· de interpellatie was
daarom niet van alle belang ontbloot. Wel was de uitslag
niet geschikt om de gemoederen eener onstuimige volksme­
nigte te bevredigen, die van een "gevoeligheids-betoon"
weinig begrip had. lVel bleek uit al het gesprokene niet
veel anders, dan dat onze Regering zich tot niets-doen had
bepaald en dus Rome’s gehate bisschoppen lhdelijk toege-
laten in het Protestantsche Nederland. Maar de onzeker-
heid, waarin men tot nog toc verkeerd had, nam een eind; -
de valsche geruchten, die opzettelijk of zonder opzet waren
uitgestrooid, werden gelogenstraft; - en dat was in ieder
geval goed en wenschelük. Het ministerie moge door den
uitslag der interpellatie niet hooger in de volksmeening zijn
gerezen, - de zaak, waarin zooveel duizenden in den lande
hoog belang stelden, werd er door tot meer openbaarheid
gebragt. De beweging kreeg gelegenheid om een meer-
bepaald karakter aan te nemen.
Inmiddels kwam de Tweede Kamer den 18dCH April weêr
bijeen, en onmiddellijk werd, op verzoek van den afgevaar-
digde uit Utrecht, de kerkregeling der Roomsch-katholieken
weêr aan de orde gesteld. Men had dat algemeen ver-
wacht, en zag de uitkomst met gespannen aandacht te ge-
moet. De leden hadden nu gelegenheid gehad om de stuk-
ken, door het gouvernement overgelegd, met aandacht na
‘ Handelingen enz., Dl. I, p. 224.
5
l