HomeDe aprilbewegingPagina 7

JPEG (Deze pagina), 761.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

,___ Q ____ l ‘
hand eener politieke factie om de Regering te bemoeijeld-
ken, zoo mogelük te doen vallen ‘." Daarentegen zagen ·
hun tegenstanders er heel iets anders in; - gedurig hooren
we hen ter goeder trouw beweren: "het is de geest van het j i
Protestantismus, die ontwaakt is en met kracht te voor-
schijn getreden 2." Van weêrszijde vergat men, hoe "tal­
loos velen de draden zijn, waaraan een feit, hoe gering
het ook schijne, verbonden is "." Van weêrszijde waande il
men dat de Aprilbeweging uit slechts één enkele oorzaak 4
was voortgekomen, en vergat dat in de werkelijke wereld Till
ieder feit alleen door een zamenwerking van onderschei­
dene voorafgaande verschijnselen wordt tot stand gebragt.
Zoodoende kon natuurlijk geen van de beide partüen het
feit volledig leeren begrijpen. Bovendien was een onpartij-
dige beoordeeling van personen en zaken te midden van den
strijd ook-daarom onmogelijk, omdat veel van hetgeen we nu l
weten, toen nog onbekend was. En feiten die men slechts
ten halve kent, kan men niet met juistheid beoordeelen. i
En ook­nu, nu men de zaken beter kon weten, blijft
men nog­altijd aan dezelfde eenzüdigheid zich schuldig ma­ _
ken. Het is nog maar weinig tijds geleden, dat in het
hoofdorgaan der orthodox-antlrevolutionaire partij werdbe­ t
weerd: "l1et karakter der Aprilbeweging was strüd op Evan-
gelisc/mn en /List0risc7zcn grondslag tegen de 2;rtj:i2znli'ge wan- i
begrippen, waardoor de overmagt der Roomsche Klerk voor-
bereid werd '*.” Nog zeer onlangs schonk de stoute ver-
beelding van een hoogleeraar, die zeer gaarne onder de
gematigden en verdraagzamen zou willen gerangschikt wor- l
den, ons de volgende hoog­­dichterlijke allegorie: "De lang j
getergde Nederlandsche leeuw ontwaakt, en verbreekt de jj
boeijen, voor hein geineed, met éénen slag ”." Zóó spre­ Q
ken de kundigen. Zóó miskennen de 111BGSi3·O11tWll{l{€l(l€1`1 in A
den lande het karakter der beweging nog steeds op een
verregaande wijze. Van de velen die tot zelfstandig onder- 5
zoek geen bevoegdheid of geen gelegenheid hebben, mogen ;
we dus billijkerwijze niet veel beters verwachten. Het kan `
‘ De zaak der R. K. Hierarchie oxipartijclig beoordeeld, p. 14. l
* Bedenkt wat gij doet, enz. p. 1.
3 Mr. C. W. Opzoomer, Polltiscbe bijdragen, p. 38.
" De Nederlander. n°. 996.
5 P. Hofstede de Groot, De invoering der Pauselijkc Bisschoppen (lees.
Bisdnzmneu) in Nederland, p. 4(S.
7
l
l