HomeDe aprilbewegingPagina 66

JPEG (Deze pagina), 785.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

... 61 ..
logenstraft, bepaalde men zich tot de verklaring: "de Re-
gering is over die indeeling en benoeming niet geraadpleegd
geworden? Ze "1noest aan de regeling vreemd blijven." Van
de regtvaardigheid en grondwettigheid zijnerhandelingen over-
tuigd, verzuimde het ministerie te veel, wat allezins geoor-
loofd en in zijn persoonlnk belang zeer wensehelük was ge-
weest. Het begreep, dat het tegenover de volksvertegen­
woordiging zijn gedrag op voldoende gronden kon verde-
digen. Het vergat, dat de volksmeening in de allereerste
plaats moest worden ingelicht en, zooveel het kon, gerust-
gesteld.
Maar aan alle onzekerheid zon weldra een eind worden
gemaakt, want den l3<l€¤ April kwam de Tweede Kamer
bneen , en - gelük te verwachten was - onmiddellijk werd daar
de aangekondigde kerkregeling ter sprake gebragt. Een der
afgevaardigden uit de stad, waar het verzet zich het eerst
had geopenbaard ‘ , kreeg van de Kamer verlof tot het doen
van vragen aan het ministerie. Ze waren vijf in getal.
Was de lang­verwachte kerkregeling door de oprigting van
een vijftal bisdommen tot stand gekomen? Zoo ja, was die
oprigting het gevolg van een concordaat, of een eigenmag-
tige handeling van het kerkgenootschap? Zou, in het laatste
geval, die kerkregeling door de Regering aan een vooraf-
gaande kennisneming worden onderworpen? Had de Rege-
ring geen voorafgaande mededeelingen verwacht en ­ zoo
die niet geschied waren - achtte zij daardoor hare waardig-
heid niet gekrenkt? En eindelijk, indien die mededee­
lingen waren weggebleven, was dan het gedrag van den
Nederlandschen gezant te Rome niet te laken, en rekende
de Regering dan ook soms eenig protest of vertoog tegen
die beweerde herstelling van lang-vernietigde bisdommen
noodig? Naar aanleiding van die vragen ontstond nu een
vrij uitvoerige discussie, waaraan onderscheiden leden 2 deel
namen. De ministers van Roomseh-katholieke eeredienst,
van Buitenlandsche Zaken en van Hervormde eeredienst
voerden herhaalde malen het woord, en zetten de gedrags-
lijn uiteen, door de Regering in deze zaak gevolgd. In
overeenstemming met hare "beginselen aangaande de vrü-
heid, aan alle kerkgenootschappen, wat de regeling van
‘ De heer van Doorn
2 De heeren Gevers, van Hall, Groen en Meiman.
l