HomeDe aprilbewegingPagina 65

JPEG (Deze pagina), 807.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

- GO ­-
maakte, niet mogt uitblijven. Het is later gebleken, dat de
Koning over het vraagstuk niet eenstemmig met zijn minis-
ters dacht. Het is dus zeer mogelijk, dat door Hem aan
een dergelijk voorstel van de ministers geen gevolg was ge-
geven. lIaar dit neemt niet weg, dat deze laatsten staat-
kundig hadden gehandeld met het te doen. YVant wat te
verwachten was, dat gebeurde nu. De stroom der adressen
werd steeds­grooter. Het onverklaarbaar zwügen der Re-
gering deed de vrees en bekommering steeds­hooger st§­
gen. Steeds-luider werd het gemor. De Tweede Kamer
was wel büeengeroepen, maar eerst tegen den l3d<=¤ April.
En wanneer de volksdrif`ten zün opgewekt, kan alleen snelle
handeling het voortloopen van het kwaad stuiten. Dat werd
niet bedacht. Handelen was hier: blootlegging van de toe-
dragt der zaak, ­ en het werd niet gedaan. De volksme­
l nigte, reeds door allerlei geruchten misleid, moest daardoor
wel in haar wantrouwen tegen de Regering versterkt wor-
den. En toen eindelijk, omstreeks den lOd@¤ April, het stil-
zwijgen werd afgebroken, ook toèn­nog vergenoegde men
zich met een halven maatregel. Niet in het officiele dag-
blad der Regering werd de zaak uiteengezet;­ men ver-
, genoegde zich met, onder ’s71cmds, aan eenige der meestge-
lezen dagbladen een berigt ter plaatsing te zenden. Daarbü,
in dat berigt waren juist­die twee dingen verzwegen, die ge·
i schikt waren om het Protestantsche deel der natie gunstiger
voor de Regering te stemmen. Het was voor de beangste
i Protestanten niet genoeg, te vernemen dat de kerkregeling
l der Roomsch-katholieken "zonder medewerking der Rege-
` ring" was vastgesteld; ­ daar had kunnen en moeten bijge-
voegd worden, dat onze Regering tot den einde toe bij den
pauselhken Stoel had aangedrongen op voorafgaande mee-
l deelingen, ten einde zoodoende in staat te zijn om in het
belang des lands en van onderlinge verdraagzaamheid met
J raad en voorlichting te dienen. Daar had kunnen en moe-
l ten bijgevoegd worden, dat onze Regering niet zou nala-
l ten, nu aan dat gematigd verzoek niet voldaan was, daar-
l over te Rome haar gevoeligheid te toonen. Het werd ver-
l zuimd. Ja, zelfs toen een der dagbladen stoutweg aan zijn
lezers had verzekerd, dat de indeeling der bisschoppelgke
zetels was vastgesteld "in overeenstemming met de conside-
ratiën van Z. M. Regering zelve," en toen dat berigtin de
Staatscourant - eindelijk, dan l2d‘" April - officieel werd ge-
l