HomeDe aprilbewegingPagina 64

JPEG (Deze pagina), 784.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

.. 59 _..
men. Maar overigens was de kerkregeling­zelve tot stand
gebragt in overeenstemming met "het beginsel der Grond-
wet, dat aan alle kerkgenootschappen gelüke bescherming
verleent." En de Regering zou aan de personen der nieuwe
bisschoppen, zoodra het hun namen kende, "voorzigtigheid,
eenvoud en uiterste gematigdheid" aanbevelen. Ziedaar de
hoofdinhond van dat schrijven ‘. Men werd uitgenoodigd,
er, "waar het pas geef't," gebruik van te maken.
Dat die poging weinig bevredigende vruchten heeft opge-
leverd, is bekend. En de reden daarvan was, voor een
deel, dat ’s Konings commissarissen ­ op één enkele uitzon-
dering na ­ zich met de zaak niet hebben ingelaten. li[aar
de hoofdoorzaak lag in de ondoelmatigheid der poging­zelve.
Het schrüven van den minister moest een geheim blijven.
Alleen­zijdelings mogten ophelderingen en inlichtingen aan de
bevolking worden gegeven. De Regering begreep niet, dat
de spanning te algemeen, de onzekerheid te groot, het wan-
trouwen te diep­geworteld was om door zulke zijdelingsohe
courantenberigten - gesteld ook, ze waren gegeven ­ die bo-
vendien zich alleen tot enkele algemeenheden bepaalden, te
worden weggenomen. De Regering begreep niet, dat on-
middellijke uiteenzetting van heel de zaak in de Staatscou-
rant en onmiddellüke bijeenroeping van de Staten-Generaal
door den drang der omstandigheden onvermijdelnk was
geworden.
De onrust in den lande nam toe. Het petitionnenient nam
een aanvang. Reeds in de eerste dagen van April werden
eenige adressen den Koning toegezonden. Ze werden door
Hem in handen van den ministerraad gesteld. En zie! deze
’ laatste adviseerde den 6d@¤ April, om ze ter zijde te leg-
gen. Het ministerie scheen nog niet in te zien, dat de
hartstogten der Protestantsohe volksmenigte op een beden-
kelijke wijze aan ’t gisten waren. Het scheen nog niet in
te zien, dat ­ al waren in sommige van die adressen ook
verzoeken aan den Koning gedaan, "die volgens de Grond-
wet niet konden ingewilligd worden2" - een Koninklijk
woord van geruststelling, tot verdrijving van de sehrikbeel­
den die de Protestantsche bevolking allerwege van de
aangekondigde kerkregeling der ROOIIJSCl1­l{&tl10ll(Jl{G11 zich
‘ Handelingen enz., Dl. I, p. 212.
2 De heer van Bosse in de zitting van lt) Augustus 1833 (Bijblad, p. 947).