HomeDe aprilbewegingPagina 63

JPEG (Deze pagina), 778.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

l
_ 58 _.
o»·ga.n£seo·en ‘." En waarmeê verdedigde het dan zijn aanspo-
ring tot verzet? Met een nietsbeteekenende uitvlugt: "De
Roomsche gezindheid in Nederland organiseert nu als genoot-
schap zich zelf niet, maar ontvangt hare organisatie". van bui-
ten ’slands." Een andermaal moest het toegeven, dat niets
aan het Roomsch-katholieke kerkgenootschap zijn reorganisa-
tie belette, maar .... de fout was, "dat het aan ’s pausen beve-
j len gehoor gaf` tegen den verïclacwclen wil van den Iïoning 2."
j En dat, ofschoon het tegendeel reeds was gebleken. Bg
een vroegere gelegenheid verdedigde het zijn verzet met de
j bewering, dat het zesde hoofdstuk der grondwet "alleen
vrijheidgerencle bepalingen" bevat. lVant het kon niet ont-
kennen, - ’t staat "niet [met zoo vele woorden] in de Grond-
R wet geschreven, dat de kerkgenootschappen zich niet mo-
gen organiseren of` reorganiseren zonder goedkeuring van
de Regering “." De lezer ziet het, men beriep zich op de
grondwet, en men redeneerde geheel buiten de grondwet om.
lIen las tusschen de regels. In de grondwet zelve was
geen artikel te vinden, waarmeê men zijn eisch tot wering
der bisschoppen kon aandringen.
~ . . . .
Doch we willen niet vooruitloopen. Het zal later, in het
jj verband der rede, van zelf blijken, van welken aard, van
jr welke beteekenis het beroep op de grondwet is geweest.
^ ’t Is tijd, dat we op de houding en handelingen der Rege-
I ring het oog gaan vestigen.
l Het opkomen van den storm was, ook in ’s Hage, niet
j met onverschilligheid aangezien. Ook in ’s Hage wist men
’ maar al te goed, hoe weinig er noodig was om in een land
i als het onze den prikkel der onverdraagzaamheid te wek­ /
ken; ­ en men begreep dat erpogingen moesten gedaan wor-
den om de gemoederen der Protestanten tot kalmte testem-
men. Nog vóór het einde der maand llaart werd er een be-
proefd. De minister van binnenlandsche zaken zond aan
l ’s Konings commissarissen, in alle provincies behalve in Noord-
` Brabant en Limburg, een circulaire, waarin hun de toedragt
der zaak in grove omtrekken werd geschetst. De pause-
E lijke Stoel had "eerst met den slag g€V€1€l.1`SCl1uVCl.” De
"voor dit land weinig berekende" allocutie en breve waren
eerst "na de nitvaardiging" der Regering in handen geko-
I De Fakkcl (1853) n°. 15. 2 Idem, n°. 31. ’* Idem, n". 95.
l
1
ll