HomeDe aprilbewegingPagina 6

JPEG (Deze pagina), 640.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

i
Ii
l
.'l
li
l

-­­····«·~·
4
Ik ga een werk ondernemen, in velerlei opzigt moeitevol j
en onaangenaam. Ik ga dagen van liartstogt en spanning, `°
van partijschap en verdeeldheid in het geheugen terugwe-
pen. lIaar ik doe het met leedgevoel, niet uit leedver-
maak. Ik doe het, niet om het vuur der hartstogten nog j
verder aan te blazen, maar om zooveel mogelijk tot be-
zinning en bezadigdheid terug te brengen. Ik doe het, j
gedachtig aan de spreuk dat de geschiedenis de leer1nees­ i
teresse des levens is. Het zou ondankbaar en onverstan-
dig zijn, wanneer we haar lessen versmaadden. Vooral j
waar het een gebeurtenis geldt, zoo hoogst-belangrijk als
de Aprilbeweging; - een gebeurtenis, die misschien be- (
stemd is om een keerpunt te vormen in de geschiedenis van
Nederland. Zulk een gebeurtenis moet naar waarheid wor- i
den gekend; - haar oorzaken, karakter en gevolgen moeten i
met juistheid worden begrepen. En ik durf mg niet vleüen,
dat dit bij het meerendeel mijner landgenooten werkelijk
reeds het geval is. De tallooze vlugsohriften en dagblad-arti-
Iïêlêl], VV2l3,I.`IIIGê ODZC l€ïï€1`l§l`l1`lClG t9 IIlI(lCl€ll VELD dBi] strijd
- ik zou niet altijd durven zeggen: verrukt - werd, dragen
allen den stempel dat ze partnsohriften, strüdseliriften, ver-
weerschriften waren. Geluk begrüpelijk en vergeellük is,
partüzuclit ­­ en wie durft zeggen, dat hh er geheel vrg van
bleef? ­ benevelde het oordeel. Van weêrszhde maakte men
zich aan eenzijdigheid schuldig. De liberalen en Roomsch-
Katholieken zagen in de Aprilbeweging niets anders dan
het drijven eener politieke factie; - gedurig waarschuwden
zg, "dat protestantsche agitatie slechts een middel is in de
1 l