HomeDe aprilbewegingPagina 59

JPEG (Deze pagina), 754.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

len winnen die zeggen: wat is, dat is, en daarnaar hebben
we gehandeld, en zullen we handelen ‘." En men had de
volksmenigte in beweging gebragt, door het geloof aan de
mogelijkheid van het tegendeel op te wekken. Nu de bis-
schoppen er toch waren en bleven, moest noodwendig te-
leurstelling en misnoegen het gevolg zijn. Dit moest, zoo
mogelük, worden verhoed. Verwonderen kan het ons dus
niet, reeds in een der Mei-nommers van "de Fakkel" te
lezen: "’t Was niet de kwestie of de Roomsehen ook j
geestelijken zouden mogen hebben, die zij onder elïzcmdcr
hunne bisschoppen noemen; maar of deze Roomsche gees-
telijken ook zóó genoemd zouden worden door ’s lands
hooge regering, of zij als bisschoppen door ’s lands hooge
regering zouden worden erkend, gerespecteerd en bezol-
digd 2."
Jammer inaar, dat de inhoud der meeste adressen het
tegendeel bewüst. Jammer maar, dat “de Fakkel" zelf we-
ring der bisschoppen altijd als mogelijk en wenschelijk had
voorgesteld. Reeds den lSt@¤ April, toen het Utrechtsche
adres nog ter naauwernood door het land was verspreid, was
r ’t begonnen. "De nakomelingschap zal ons zegenen, indien
wij nu als mannen pal staan en ons met kracht tegen Rome
en R0me’s bisschoppen op Neêzlcmcls bodem verzetten 3." In
dien geest was het volksblad voortgegaan. "Neen, geen bis-
[ schopszetel zoo min te Breda en te ’s Hertogenbosch, als te
j Haarlem en te Utrecht "." Als het doel dat "regtstreeks"
{ met het petitionnement beoogd werd, noemde het kort-daarna
"het weren der bisdommen of [let wel!] tan minste van
hunne erkenning door de regering 5." Het scheen nog niet
duidelijk genoeg zijn meening te hebben verklaard. Een
j stelselmatiger uiteenzetting volgde. "Wat het godsclienstige
betreft, mag ieder Nederlander zijne godsdienstige meenin­
gen hier vrijelijk belijden, en mag geen godsdienstoefening
1 binnen gebouwen of gesloten plaatsen worden gestoord.
j Beide die regten en vrijheden gunnen wij volgaarne ook aan
e
j ' C. Broere, Een bezudigd woord enz., p. 67.
2 De Fakkcl (1843) n". 20.
“ [dom, n". 13.
^ lduin, nt'. I4.
‘ Idem, n". 15.
l
i
I
l
l