HomeDe aprilbewegingPagina 57

JPEG (Deze pagina), 768.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

I
v l
­- 52 .­
sloot, even als de Alkmaarder Protestanten, met de drei­ ,
gende verzekering, dat men "voor de handhaving züner ,i
dierbaarste regten alles veil" had 1. Het adres van den Arn-
hemschen kerkeraad spande de kroon. Reeds in den aan-
hef werd de strekking onverholen uitgesproken. "Bij de
vele en ernstige stemmen, die allerwege in het Vaderland ....
tot U. M. uitgaan, met dringend verlangen, dat eene aan-
gekondigde vestiging der Bisschoppelijke Hierarchie in de-
zen lande geweerd worde,­ bij die stemmen hebben wü
gemeend, ook de onze te moeten voegen/’ De aangekon-
digde kerkregeling zou voor de Hervormde Kerk van Ne-
derland “”UG7"7ZCLZ6’)‘C7'LL`Z, scïzaclelgj/c, sc7zcmcZeZQ`/c" zijn. "Moest op
Neerlands historiebladen het feit vermeld staan, dat door
een Vorst uit Oranje’s huis, bij toestemming, of oogluiking,
de Hierarchie van het Pausdom is hersteld geworden; er
zullen altoos zijn die dat schrift met hun dierbaarste harte-
bloed wilden uitvvisschen ’."
De zin en strekking van die adressen heeft voorzeker
geen toelichting noodig. VVillcns moet men de waarheid
` in het aangezigt slaan, wanneer men zou durven ont-
kennen, dat wering der bisschoppen het eenige doel was.
En dat doel hadden de plattelands-adressen bijna allen;­ we
mogen dat zonder overdrijving beweren. Men zie b. v. het
adres van Doetichem in, dat gelukkig voor de vergetel-
heid is bewaard 3. Men herinnere zich, hoevele gemeen-
ten ten platten lande hun volkomen instemming met het
Utrechtsche adres hebben betuigd. En van een adres, waar-
in men onder anderen leest: "zou niet de herstelling en de
vestiging eener Roomsche Hierarchie in den staat .... velen
krenken in hunne dierbaarste overtuiging"?” mag toch
wel gezegd worden, dat het wering der bisschoppen ten
doel had. hïen bedenke, hoeveel traditionele antipathiën,
in den loop der laatste jaren, door allerlei middelen bij het
volk waren verlevendigd. Men lette op nog iets anders.
Adressen, Waarin niets anders werd gevraagd dan dat er
geen officieele erkenning der bisschoppen mogt plaats heb-
ben, hebben we er slechts een zevental leeren kennen. Het
‘ Dr. L. G. Visscher, Eenige adressen enz., p. 12.
2 idem, p. 18 en 19.
3 O. a. in de Kerkelijke Maandbode van 1853, n°. 7.
* Dr. L. Visscher, Eenige adressen enz., p. 3.