HomeDe aprilbewegingPagina 56

JPEG (Deze pagina), 793.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

W ­- 51 ­--
g op grond van hetgeen de geschiedenis van ons Vaderland
j daaromtrent met onnitwischbare letteren heeft te boek ge-
l steld, meenen zij reden te hebben, om te vreezen, dat het
verleenen van gelgke bescherming aan alle gezindten, ge- l
lük de Grondwet die belooft, der hooge Regering bn de
vestiging eener bisschoppelijke Iücrctrchie in ons Vaderland,
zoo als die bij de Pansselijke allocutie is aangekondigd,
hoogst moeijelijk ­ zoo niet onmogelijk zal worden gemaakt." l
Zü eindigen met den, niet onduidelijken, wenk, “dat
alles veil hebben voor de ongeschonden handhaving hunner
dierbaarste regten ‘." Uit Leyden adresseerde men "in
het welbegrepen belang van het Nederlandsche Roomsch-
katholicisme zell`." En wat vroeg men dan den Koning?
Om "paal en perk te stellen aan de aanmatiging eener
N Buitenlandsehe l’Iogendheid;-om geene organisatie der
l Roomsch­katholieke Kerk in Nederland te gedoogen, dan
zulk eene die, uit dan boezem dier kerk zelve geboren, bin-
nen de grenzen, door de Grondwet gesteld, aan hare be-
l hoefte voldoet; ­ om nimmer toe te laten, dat de Roomsehe
Geestelijkheid, hetzij door het aannemen van wijdsche ti-
tels anderer regten verkorte, hetzij door het ten toon sprei-
den van uitwendigen luister en praal, voor het gevoel en
I de overtuiging van het meerder deel van Neêrlands volk
rustverstoorend of beleedigend zou kunnen werken 2." Uit i
Delft liet eveneens een luide angstkreet zich hooren. "Bij
j het stof Zijner vaderen” vroeg men den Koning "af`wen-
l ding van het Uwen Protestantschen onderdanen, den Staat
l zelven en ook Uw Doorlnchtig Huis dreigende gevaar, in
j de door den Paus van Home aangekondigde vestiging der
' Bisschoppelijke Hierarchie in Nederland? Men vroeg af`-
wending van een Magt, "welke den Paus van Rome bo-
ven alles erkennende, niet anders dan krenkend voor Uwe
Protestantsche onderdanen en gevaarlnk voor de rust en I
den vrede van Nederland zijn kan 3." In het Rotterdam-
sche adres ‘werd het regt der Roomsch-katholieken op hun `
bisschoppelük bestuur wel niet regtstreeks ontkend; - men
liet de zaak in ’t midden. hlaar men liet toch niet ondui-
delijk doorschemeren, dat de nieuwe kerkregeling misschien
geheel of gedeeltelijk had kunnen gekeerd worden, (311 be- E
‘ Dr. L. G. Visscher, Ee-enige adressen enz., p. 3-L en 35.
» 2 Idem, p. 15. 3 Idem, p. I7.
4 K`
l
y