HomeDe aprilbewegingPagina 55

JPEG (Deze pagina), 774.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

.. ... ;
den geest van ons volk, nadeelig voor het Koninklijk gezag, L-
gevaarlük voor de rust en noodlottig voor de dierbaarste j
belangen des Vaderlands ‘." De Groningsche studenten l
spraken het niet minder duidelijk uit. Nadat ze den Ko-
ning hadden onderrigt, wat de paus eigenlük bedoelde met
de herstelling der bisdommen hier te lande, lieten ze er op
volgen: "lVij smeeken daarom Uwe Majesteit, om of hen"
(de bisschoppen) "te verhinderen, tot ons over te komen,
als gevaarlijk voor de rust des lands, ot"’ [alleen] "wanneer
dit niet MEER mogelijk is, hen niet van regeringswege te
erkennen of te laten erkennen, en" [niet: of vooraf, maar:
en] "die bepalingen te maken, welke geschikt zijn, hunne
magt zooveel te beperken als Neerlands behoud en heil
dringend vorderen 2." Groningsche vrouwen, ofschoon zich
"niet vermetende te oordeelen over staatsaangelegenheden,"
verzochten evenzoo den Koning met aandrang, om "geene j
maatregelen te gedoogen, die immer zouden kunnen strek-
ken, om bijgeloof en gewetensdwang weer op onzen ge-
boortegrond te doen heerschen 3." De evangelisch­Luther­ l
sche kerkeraad te ’s Hage verklaarde, niet, "met het oog op
de geschiedenis," te zullen onderzoeken, "of de oprigting
van bisschoppelijke zetels, in Nederland, noodzakelijk tot
den welstand der Katholieke Kerk." `Hü verklaarde "met i
ijver alles tegen te gaan, waardoor verbittering aangekweekt,
of` rampzalige geloofshaat bevorderd kan worden." En zie,
toch, ja juist­daarom "vraagt hij U. lil. eerbiedig en ver- j
trouwend om te waken dat geenerlei kerkelijke organisatie,
door Rome voorgeschreven, in Nederland worde toegelaten, j
wanneer er gronden bestaan mogten, om te duchten, dat die i
organisatie daartoe in de gevolgen zou kunnen leiden ‘." i ’
In het adres van Protestantsche ingezetenen uit Alkmaar
wordt een nog veel stouter toon aangeslagen. Zóóver wou
men wel gaan om "ten volle" te erkennen "het regt, aan
iederen Nederlander door de grondwet gewaarborgd, zqbze
godsdienstige meenivzgen met volkomen vrüheid te belüden."
Maar "wegens het bijzonder karakter der Roomsche Kerk
en van hare leer en instellingen, wegens hare eigenaardige
verhouding tot alle andere Kerkgenootschappen, en vooral
‘ Dr. L. G. Visscher, Eenige adressen enz., p. 30 en 31.
’ Idem, p. 28 en 29. 3 Idem, p. 29.
" Idem, p. 24 en 25. J