HomeDe aprilbewegingPagina 54

JPEG (Deze pagina), 814.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

­~ 4-9 ­
dere mate leeren inzien, dat Rome’s Kerk met altüd­jeug­
i dige kracht, en met al de middelen die haar ten dienste
staan, naar de alleenheerschappn blijft streven. Men had
Q gezien, dat in sommige Roomsclnkatliolieke landen onver­ I
draagzaamheid ten troon zit. Men zag in het buitenland
de bisschoppen strüden met onwrikbaren moed voor "de
regten der Kerk." Toen de herstelling der bisschoppeläke j
hierarchie door den paus werd aangekondigd, herinnerde
men zich dat alles met schrik. Die kerkregeling was een
j nieuw en zorgwekkend uitvloeisel van de ultramontaansche
wereldbeweging. Het Protestantisme werd in zgn heiligste
belangen bedreigd. Het gehate Rome zou door zijn luis-
j ter de eenvoudige eercdienst der Protestanten overschadu-
wen. Dat mogt niet. Van grondwettige vrijheid en gelijk-
j heid kon, nu de doode letter levende werkelükheid zou
worden, geen sprake meer zijn. Dat de bestaande staats-
wetten, naar behooren gehandhaafd, een voldoende waar-
l borg tegen iedere gevreesde aanmatiging waren, werd niet
bedacht. Dat een krachtig geloofsleven onder de Protes-
tanten het eenig~onverwinnclijke wapen is, waarmee het
voortloopen van die ultramontaansche wereldbeweging kan l
worden gestuit, ­ en tegelük het eenige wapen, dat den
‘ Protestant, die vrijheid voor zich­zelt` begeert, in den eeu-
wenlangen worstelstrijd past, het werd ten eenenmale voor-
bügezien. De vrees benevelde het oordeel en verduisterde
K het regtsgevoel. Men wantrouwde de levenskrachten van
[ het Protestantisme zóózeer, dat men ­ zelfs in een land
j als het onze ­ verkregen regten niet durfde eerbiedigen. Er
· was maar één middel, meende men, om Rome’s magt te
fnuiken. Dat middel was, zoo niet grondwettig, toch af`-
K doende. Men had het meer gebruikt. De bisschoppen
i moesten geweerd worden. Q
Dat men van dat denkbeeld vervuld was, valt uit den K
inhoud van het groote meerendeel der publiek-gemaakte _
5 ‘ adressen gemakkelnk te bewüzen. Een adres uit de om-
streken van Meppel gaf het zonder omwegen te kennen.
l Men verzocht daarin den Koning, "dat Uwe Majesteit, naar
l de magt door de Grondwet aan den Koning toegekend,
l niet toelate, dat Rome, door het instellen van bisdommen,
het benoemen van bisschoppen en dergelgke geestelnke
personen en waardigheden, of soortgelüke maatregelen in
ons Vaderland weêr een gezag vestige, geheel in strüd met
et
1
Vi