HomeDe aprilbewegingPagina 52

JPEG (Deze pagina), 812.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

ii
l
- 47 ·· 1
om uit de langdurige onthouding van een regt de gevolg-
trekking af te leiden, dat het nog wel langer kon en mogt
g onthouden worden. Zelfs in Limburg en Noord-Brabant mog-
l ten geen bisschoppen worden geduld. "Men beweert open-
l§k" - liet een der vlugschriften 1 zich hooren ­ "dat
in Zijne Majesteit zich zou hebben laten ontvallen, dat de
Roomsch Catholüke Kerk in de oude provineiën eene
i missie zou blijven en het concordaat alleen voor Limburg
en Noord-Braband gesloten worden. Wvare dit zoo, dan
` zou .... het Protestantisme in Noord­Braband met een’ ge-
heelen ondergang bedreigd worden. En het opkomen van
zulk een onweder stilzwijgend a.an te zien, zou laf en ont-
eerend zijn." Men sprak het stoutweg uit: "Onze Vader-
landsche grond, nog dras van het bloed der Martelaren, die
in de zestiende eeuw door Rome en de Inquisitie vermoord
z§n, aan wier hoofd de eerste Willem staat, is niet geschikt
om een Bisschopszetel te dragen 2." Een man, die niet on-
der de gewone pamphletsehrijvers mag gerangschikt WOII-
den, riep op heftigen toon: "Neen! geen Concordaat -
geene Bisschoppen - geene Monnikenorden ­- geene Je-
suiten: oneer en schande voor het vrije en Protestantsche `
Nederland 3." Ja, voor het verkondigen van logens, waar-
meê ook in 1853 op den prikkel van het eigenbelang werd
gewerkt, deinsde men niet terug. Het eenige onderscheid
was, dat men ze in 1841 voorzigtiger inkleedde. "Utrecht"
{ - werd beweerd ­ "aldaar de burgerij en menige der aan-
zienlijkste familiën van het Vaderland, schrikt voor de
‘ gedachte, dat zijne beroemde Hoogeschool voor den Bis-
‘ schopszetel (zoo al niet terstond, dan toch eenigen tijd la-
_ ter) zou verbannen zijnll ”" Volksliedjes werden, in be-
trekkelijk­grooten getale, onder de menigte verspreid. Met
één woord, alle mogelijke middelen werden in het werk ge- E
? steld om de uitvoering van het concordaat te beletten. De l
antipapistische geest der volksmenigte werd opgewekt en
ïï aangevuurd; ­ traditionele antipathiën werden verleven- R
digd; - de Koning werd van alle kanten bestormd met
{P
’ Eene stem uit Noort-Brabant (bij L. Veerman), p. 2.
1- 2 De jezuiten , de troon der Nederlanden en het coneorclaat (bij A. B. Saa-
2 kes), p. 32.
3 De teekenen des tijds in Nederland (bij ten Brink en de Vries), p. 19.
Q " Zedigwrijmoedige bedenkingen enz. (bij A. B. Saekes), p. 21.
= E