HomeDe aprilbewegingPagina 49

JPEG (Deze pagina), 838.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

Nl Q
> R ä
« -- 44 ­-
Q jl toch allen; ­ de Roomsch-katholieken zijn volkomen-be-
. nl voegd om zich een bisschoppelijk kerkbestuur te kiezen of
, door hun wettig Hoofd te doen geven. En dat getuigt reeds
j van groote bezadigdheid, dubbel­pr§zenswaardig in die da-
j gen van spanning.
Doch waarom, vraagt misschien de een of ander, wendden
l die adressanten zich dan tot den Koning? Alleen om van hun ‘
j bezorgdheid te doen blijken? Neen. Hoewel ze meerendeels niet e
durfden ontkennen, dat de bisschoppelijke hierarchie inge-
l volgc een grondwettig regt was tot stand gekomen; - toch ‘
j verlangden ze, dat de nieuwe kerkregeling door de Regering R
l niet, of alleen onder bepaalde voorwaarden, zou worden er-
kend. Dat was het gevolg eener schromelijke begripsver- ·
- warring. lTen verwarde erkenning met goedkeuring. Men
j waande dat de Regering, de nieuw-benoemde bisschoppen
I ll als hoofden van het Roomsclnkatholieke kerkgenootschap er- I
kennend, hen daardoor vanzelf in heel hun geestel§kemagts­
volkomenheid erkende. l/Ien had Broere’s zeer juiste op- .
E merking nog niet gelezen: "De bisschoppen mogen niet er-
M kend worden, is nu de eisch der partü. Dat kan iets betee-
p kenen in een land waar eene Staatskerk bestaat, en de bis- i
ja schoppen of wie dan die kerk besturen, erkend worden in
{ eigenlijken godsdienstigen zin, als opvolgers der Apostelen of " R
l T als dienaren van het waarachtig evangelie. Maar in eenland, `
l waar alle godsdiensten vrij zijn, en er geene door den Staat Y.
: voor de ware wordt verklaard, daar kan zoodanige erken- A;
i ning niet plaats hebben. Wvat 1nen daar erkennen noemt, is E
slechts erkenning van het feit dat dezen of genen aan ’t
ll hoofd van een kerkgenootschap staan, en overeenkomstig
dat feit handelen ‘." Men begreep niet, dat van de züde fi
al en in het stelsel onzer Regering geen andere, geen open- _
3* lüke en opzettelijke erkenning te pas kwam. lIen beeld- ;
Ji de zich in dat een Regering, die de benoeming van bis-
- schoppen in het Roomsch­katholieke kerkgenootschap als
feit erkende en in haar betrekking tot het kerkgenootschap
in overeenstemming met dat feit handelde, zich daardoor ver-
R bond om b. v. wettelüken bnstand te leveren tot vervolging j
° j der ketters. Tegen dat denkbeeldig gevaar wilde men zich
zien gewaarborgd. Mien meende dien waarborg te vinden ;
in eenige beperkende voorwaarden, die de Regering aan een
jj ‘ C. Broere, Een hezadigd woord enz., p. ($7. j
j v
il
lik _ `