HomeDe aprilbewegingPagina 48

JPEG (Deze pagina), 813.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

i ­- 43 --
ginselen gegrond, met Uwe Koninklijke goedkeuring te be-
krachtigen, noch op eenigerhande wijze, tot de verwezenl§­
king er van, Uwe medewerking te verleenen ‘." Het adres van
den ’s Gravenhaagschen kerkeraad ademde dien zelfden geest.
Daarin werd de overtuiging uitgesproken, "dat de wettige er-
Icemzing door den Staat van Bisschoppen, die by eede tot de
vervolging der ketters, op hun grondgebied zijn gehouden, in j
l lijnregten strijd is met den eed, dien U. M. heeft gezworen l
om alle Godsdiensten in het Rük GELIJKELIJK te besc/termen 2."
*j Een adres uit Arnhem luidde, in de hoofdzaak, niet anders.
Q Het behelsde het "eerbiedig en onderdanig verzoek dat het
Hoogstdezelve (den Koning) behagen moge, door het veror-
j denen van zulke verordeningen en voorzorgen, als de Wüs-
heid Uwer Majesteit gepast zal oordeelen, te toonen: het ze-
gel Uwer hooge goedkeuring niet te willen hechten aan het
i vestigen van zooclcmige Hierarchie in Nederland, welke, in
i plaats van gelnkheid, ongelijkheid in bescherming, aanzien en
regten, op godsdienstig en kerkelük gebied, voor de Neder-
ä landsche ingezetenen zou ten gevolge hebben 3." En in een
adres, door eenige leden van den lVaalschen kerkeraad te
’s Hage opgesteld, werd de wensch geuit, "dat nimmer aan ‘
een Roomscben kerkvoogd, door de Regering, een titel worde
toegekend of geoorloofd te voeren, waardoor andere Neder-
I landsche Christenen dan belijders der Roomsche kerkleer, zou-
I den kunnen worden geacht onder zijn gezag te staan ‘."
Men ziet het, in geen van die adressen wordt ontkend,
dat het Roomsclvkatholieke kerkgenootschap regt heeft op
een bisschoppelijk bestuur. Men maakt zwarigheden. De
een verlangt dat de bisschoppen, door een eed gebonden om
J de ketters te vervolgen, zich door een tweeden eed tot eer-
biediging der godsdienstvrijheid zullen verbinden. De ander
wil, als waarborg tegen vervolgzucht, dat alleen aan Neder-
landers - door geboorte, of ook door naturalisatie? -het be- i
kleeden van het bisschoppelijk ambt zal worden vergund. Een
` derde zou gaarne zien, dat niemand den titel b. v. van aarts- `
bisschop van Utrecht mogt voeren, omdat het daardoor den
schijn zou kunnen krhgen, alsof ook andersdenkenden aan 4
zgn bestuur onderworpen waren. lIaar één ding erkennen
‘ Dr. L. G. Visscher. Iienitre adressen enz., p. I7.
2 Idem, p. IU. K Idem, p. IE).
'* Idem, p. 8.
i
J