HomeDe aprilbewegingPagina 47

JPEG (Deze pagina), 812.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

/
»
l ' ­­ 42 ­ i
i K ders begeerd heeft dan "vr§waring der Protestanten tegen
W { onregt; geen verongelijking .... der Roomsch­Katholüken ‘."
. Hoe daartoe te komen?
j Ik geloof, dat men ons niet van partijdigheid zal beschul-
j digen, wanneer we uit de publiek-geworden adressen bn be-
l nadering ons oordeel opmaken. Die adressen zijn afkomstig
l van de meest­bescl1aafden in den lande. De eenvoudige dorpe­
L ling bekommert zich, in vraagstukken van godsdienstigen
aard, weinig om de voorschriften eener grondwet. Ligtelijk
j neemt hij, in dagen van spanning, wanneer het om beveili­ ’l
i .j ging zijner godsdienst tegen schijnbare of wezenlüke aanran­ l
i ding te doen is, zün toevlugt tot de meest-afdoendehulpmid-
4 delen. Van eerbiediging der regten van andersdenkenden · j
j . heeft hij in zulke tüden veelal geen begrip. BQ den stadbe-
A _* woner mag gewoonlijk meer kunde, hooger verstands­ontwik­
l ' keling, dus ook meer bezadigdheid, worden ondersteld. Het j
kan derhalve moeijelijk overdrijving heeten, wanneer we zin
B en strekking der plattelands­adressen afmeten naar den zin i
E en de strekking van de adressen die uit de groote steden den
i Koning zün toegezonden.
_ j En wanneer we nu deze laatsten inzien, dan blükt het ons,
dat ze zich in twee hoofdklassen laten splitsen. Er is W
één klasse van adressen, in welke, vergelijkenderwijs, een
l i gematigde toon heerscht. ’t Is een zevental. Men verge­ I
E noegt zich daarin met, onder verschillende vormen, te vragen I
' dat de Staat de nieuw­benoe1nde bisschoppen niet officieel
E ’_ erkenne. Dien geest ademt het adres, door het bestuur van
jj het GVä.1lg€liSCl1­LUtl1€I`SCl1G kerkgenootschap opgesteld, en
` rg in nog­hooger graad het adres van Protestantsche ingezete-
Q j nen uit Haarlem. Het adres van den Groningschen kerke­ i
q gj raad eveneens. Daarin werd gevraagd, "dat geen bisschop
j _ of aartsbisschop, door den gevvonen eed van gehoorzaamheid
i i aan den paus van Rome verbonden, ooit door Uwer lIa·
I jesteits regering officieel worde erkend 2." De Leydsche
_ kerkeraad deed een soortgelijk verzoek. Wij "komen tot
den troon Uwer liïajesteit met het eerbiedig verzoek, dat
het Hoogstdezelve behagen moge, geene organisatie der
* Roomsche kerk op de (voornoemde) Ultramontaansche be-
Mr. Groen van Prinsterer, in de zitting van 20 Augustus 1853.
Dr. L. G. Visscher, Eenige adressen ter zake van de herstelling der bis-
­f schoppelijke hierarchie, p. 33.
e
I
4
la
lift