HomeDe aprilbewegingPagina 46

JPEG (Deze pagina), 716.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

- 41 ­­­ e
woorden van de synodale Commissie der Hervormde Kerk: i
"Ziet het niet voorbü, dat sommigen onheilig vuur op den '
altaar hebben gebragt. De geschiedenis van ons vaderland
verheft hare stem ter waarschuwing, dat geene godsdien-
stige en kerkelijke geschillen tot partijleus noch tot masker
van staatkundige en eerzuchtige bedoelingen mogen mis-
bruikt worden ‘." j
{X ·~­­·<DO¢P*··" 1
`
le .
, H.
A
Met bliksemsnelheid plantte de beweging, nadat Utrecht
jï het sein had gegeven, zich voort. Het verzet tegen de kerk-
9, regeling der Roomsch-katholieken werd algemeen. Van heinde
en ver stroomden adressen naar de hofistad. Binnen veer-
tien dagen tijds had een tal van meer dan tweemaal honderd
jj duizend personen den Koning om afwending gesmeekt van
het dreigend gevaar. De Protestantsche plattelandsbevvoners `
deden het bijna zonder uitzondering. In sommige steden j
verdrongen zelfs de vrouwen elkaêr aan den ingang der
i kerkgebouwen, ten einde ook van haar deelneming in de
mannelijke beweging te doen blijken. Het petitionnement kreeg,
door zijn volstrekte algemeenheid, een zorgwekkend aanzien. j
Het was een vmgm -­ soms in meer-, soms in minder­eer­ I
biedigen vorm - dat niet veel van eischen verschilde.
En wat vroeg men? j
l Het is een onmogelijkheid, die vraag voor iedere gemeente l
in ’t bijzonder met volkomen zekerheid te beantwoorden.
We zouden het kunnen, wanneer al de adressen waren pu-
bliek gemaakt; ­ en dat zijn ze niet. lve hebben geen andere t
gegevens om ons oordeel uit op te maken, dan een twin-
_ tigtal adressen, uit de grootere steden afkomstig. En toch `
is het van hoog belang, dat we het doel, den zin en de
strekking van het petitionnement naar waarde leeren scl1at­ j
ten. Het doel der beweging moet ons haar aard helpen
verklaren. WVe moeten dus weten, ot` de zin en geest der
adressen is geweest "¢·e_qt voor allen"; ­ of men niets an-
1 Herderlijkc Brief (bij H. (J. Susan), p. 15