HomeDe aprilbewegingPagina 45

JPEG (Deze pagina), 794.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

i
i l ._ 40 _
E E dat zoo ijverig geholpen hebben om de beweging in het
V j leven te roepen.
· De medewerking van de leiders der antirevolutionaire partij
j is niets anders geweest dan politieke kansrekening. lf[en
5 moet niet uit het oog verliezen, dat de constitutioneel­Pro-
j testantsche en de Roomsclrkatholieke partü haar bondge-
~ nootsehap met de antirevolutionairen, bn gelegenheid van
E het laatste verkiezingswerk, hadden verbroken. Daar-
? J door was hun kracht geweldig verzwakt. En nu zag men
i het vreemde schouwspel, dat een partij, die altüd voor vrü­ 2
·; heid en zelfstandigheid van de Kerk had gestreden, ter be-
Y ‘ strijding van die zelfstandigheid optrad; ­ dat een partü ji
l die in gezindheidsscholen nooit eenig gevaar voor "volledige ‘
E `j ontwikkeling eener uZt¢·cmz0v2tacmsc7ze rigting "’ had gezien, jj
, tegen de instelling van een bisschoppelük kerkbestuur zich
i ' vhandig aankantte; ­ dat een partn, die vroeger het "ne­
gatieve" Protestantisme steeds inet onverzoenlijke bitterheid
j had bestreden, aan de zijde dier doodvnandin zusterlijk zich ?
schaarde. De taktiek was behendig, en inweêrwil van tal-
K looze waarschuwingenä zijn velen verschalkt. De Groningsehe
­ predikanten gingen zoo ver, dat zij de lezing der antirevo­
ii lutionaire organen hun gemeenten ter lezing aanrieden "als
i zeer geschikt tot behoud van evangelischen zin." De uit-
V komst heeft geleerd, inhoever de aansluiting van de zgde i
K der antirevolutionairen opregt gemeend was. Toen het doel
Q bereikt en het aantal antirevolutionaire leden in de Kamer
jj _ verdriedubbeld was, ontkende het hoofdorgaan der partü
ooit eenig "bondgenootschap met de Fakkel “" gehad te heb-
ben. Het durfde zelfs beweren, dat de Aprilbeweging anti-
· revolutionair van aard en oorsprong was geweest. Het doet ‘
5 mij leed voor mun vaderland, dat ik der partn die eer niet
geven mag. De beweging was ­ geluk men uit al het
` voorgaande zal hebben opgemerkt ­­ niet antirevolzatioizair, maar
cmtipapistisch van aard en in oorsprong.
jj Overigens meen ik het doel, dat ik mij niet het schetsen
§ van het zonderlinge bondgenootsehap heb voorgesteld, niet l
4 beter te kunnen zamenvatten, dan in die treffend­ware
‘ De Ned., n°. 929.
2 B. v. Arnh. Courant (1853), n°. 94, in een stuk: getiteld: "Eene ge-
‘ riroehtclijkc unic."
*i 3 De Ned.. n°. 998.
x
(
l
ir
éï á