HomeDe aprilbewegingPagina 43

JPEG (Deze pagina), 813.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

fi' I
f ` -- 38 -
? over dat verheven woord: "dit is de overwinning die de
g j wereld overwint, ons GELOOF;” ­ ik vraag het u, durft ge die
i twijfelmoedige bisschopsvrees nog een strijd op evcwz_qcZischem
j grondslag noemen? Vestig nog eenmaal, - al doet ge het
j ook met weêrzin - den blik op al die opwekkingen tot af-
' keer en haat, ja tot stelselmatige uithongering van anders-
l denkende landgenooten, wanneer ze met prüzenswaardige
j naauwgezetheid en gemoedelijke opregtheid trouw blijven
aan hun voorvaderlijk geloof; ­ en stel daartegenover die
T heerlijke les: "Hebt zelfs uwe vhanden lief;" - ik vraag het u, F
durft ge dat woelen van blinden hartstogt nog een strhd
K op evamgeliscïwn grondslag noemen? Zoo ja, ik herinner u dat
j heerlijke woord, door den Haagschen prediker van Koetsveld ·
- helaas, dat hij onder de Protestantsche evangeliedienaars j
i _ alleen­stond ­- gesproken: "Ook al ware die herstelde hier- j
l archie het vreesselük schrikbeeld, dat menigeen zich daar-
van maakt .... ook dan nog vrees ik niet, zoolang ons de
j vrzj/mid blijft. Is het Protestantisme zoo zwak, dat het nevens
_, Rome niet bestaan kan, dan verdient het te vergaan; en
j zou toch, naar de eeuwige wetten der natuur, eenmaal van
s zelf bezwijken. Is het licht, dat het verspreidt, zoo flaauw,
ë I dat het door den glans van eenen bissehopsstoel wordt over-
schaduwd, dan zou het toch, ook buitendien, in den loop
W der tijden worden uitgedoofd. Neen en nogmaals neen,
j müne hoordersl De overwinning van het Protestantisme is
niet te hopen van de hand, angstig voor den sehitterenden
jj glans van den Roomsehen bisschopsstoel gehouden, maar j
l van eene andere hand, die niet opgewekten ijver overal het j
j licht des evangelies ontsteekt ‘." Toets aan die kernige
Q woorden de Aprilbeweging, en uw oordeel zal juister zijn. «‘
$1 Ge zult leeren inzien, dat het karakter dier beweging strüd
uit onprotestantsche vrees en onevangelischen haat tegen I
‘ Rome is geweest; - strüd uit onkunde en vooroordeel, uit
kleingeloovigheid en blinden hartstogt.
Men versta mij niet verkeerd. Ik heb hier niet de drü­
i vers, maar alleen de gedrevenen op het oog, ­ de velen die, on-
` versehillig tot welke partü ze behoorden, volkomen te goe-
i der trouw de adressen hebben onderteekend, nadat men slui- j
merende "traditionele antipathiën" in lien had opgewekt en j
_ I In zijn voorh‘c·fi`eli_jkr· le<=rre<le: Het licht op den kandelaar (bij S. E.
° van Nooiuxij, p. 23.
f
i
l

¤<