HomeDe aprilbewegingPagina 42

JPEG (Deze pagina), 813.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

. Y f;‘“;§1*;#~T­2=: · ‘
._ 37 h.
Ziedaar de taal die algemeen werd gevoerd. Tot mijn leed-
wezen ken ik o11der de Protestanten, die tegen het herstel
der Roomsch­katholieke bisdommen zicl1 hebben aangekant,
er slechts enkelen, die een anderen toon hebben aangeslagen.
De advocaat van Buren heeft het teedere onderwerp met zoo-
veel kalmte, en gematigdheid behandeld, dat zelfs de
Roomsclnkatholieke hoogleeraar Broere hem daarvoor hulde
moest brengen. Hü ging dan ook van het beginsel uit:
"Verstandige, brave en echte Christenmenschen erkennen
van beide zijden, dat wij .... wat de h00]iZzuctar7t0cZe2z aan-
gaat, hetzelfde geloof tot onze zaligheid omhelzen ‘." De
Leidsche predikant de Blaauw erkende openlnkx "Het aan-
wassen van Rome’s magt is niet de schuld der Regering,
die zoo iets niet verhoeden kon. Neen, alleen van delaauw-
hartigheid der Protestanten 2." Hij erkende, dat alleen door
de verflaauwing van het geloofsleven onder de Protestanten
Rome’s magt reeds-nu zoo reusachtig is toegenomen en,
wanneer men niet verandert, nog verder toenemen zal. En
de predikant Meiibooin schreef deze treffend­ware en edele
woorden: "Opgewondenheid is een zeepbel, die uiteen- i
spat, en niets blüvends achterlaat. Bitterheid en haat zgn
onchristelijk, en door de Grondwet van het Godsrük ver-
boden. Er is maar ééne kracht, die evangelische christenen _
te dienste is, en die al wat uit de wereld is, overwinnen kan
en zal ­ dat is de Icrcwïzá der chrästelzjke li.g"cZe 3."
Maar wanneer we die enkele gematigde strüders uitzon­ “
deren en we doorbladeren dien stapel preeken en pamphlet-
ten waaruit ik u enkele proeven heb meegedeeld, ik bid
u, wat dunkt u dan van de christelijk­historische stelling:
' dat het karakter der Aprihbeweging strüd op evcmgelisc/aan
grondslag was? Herdenk nog eenmaal aan die koortsachtige
vrees voor Rome’s bisschoppen en Rome’s praalvertoon; ­ aan _
dat strüden voor de evangelische waarheid met vleeschelijke il
wapenen; ­ aan die ongeloovige kleininoediglieid, die in 011-
billüke onderdrukking van het Katholicisme het eenige red- _
middel zag voor de zaak der Hervorming;­ en stel daartegen-
l H. J. van Buren, De zaak met Z. H. Paus Pius IX verduidelijkt (bij
S. van Reyn Snoeck), p. 7.
2 H. T. de Blaauw, N’C(l€1‘lB.l'1(l meer dan eenig ander land ter wereld blijk-
baar tot hoofdzetel van het Protestautisme bestemd, p. 20.
3 L. S. P. Meijboom, De evangelische Propaganda (bij ll. A. Frijlink), ‘
p. 24.
a