HomeDe aprilbewegingPagina 41

JPEG (Deze pagina), 776.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

` Ik overdrijf niet. Ik heb helaas! de bewijzen hier voor
‘ mij liggen, dat de kiem van dat alles reeds in de April-
I beweging aanwezig was. Naauw was het herstel der Roomselv
j katholieke bisdommen ons aangekondigd, of het hoofdorgaan
Q der antipapisten riep zijnen lezers toe: "WVat is er nu noo-
j dig? Afseheiding. Seheidt u van de Roomschen af`, en laat
‘ hen aan hun eigen lot over ‘." In een geschrift, dat niet
zonder groot talent en schnnbare bezadigdheid geschreven
{ is, werd de leer verkondigd: "In een Staat, waar de Pro-
j testanten de overhand hebben, moeten deze, willen zg vrij I'!
blijven, Roomsch-catholieken uit het Staatsbestuur weren;
I zu moeten geene Roomsclrcatholieken begunstigen ..... zij
i mogen geene Roomsch­eatholieke dienstboden in hunne`
huishouding gebruiken 2." Een ander vlugsehrift sprak het
j met ronde Woorden uit: “Onmogelijk is het, dat hij die
Rome bemint, een waar vaderlander, een getrouw ond.er­
daan kan zijn “." De predikant Simons verklaarde in een,
j later uitgegeven, leerrede: "Pligt is het nu geworden, dure
; christen- en Z>zm·gm·pZigZ, dat gij voortaan Rome’s ongelukkige
verblinde slaven die overmilde begunstiging onthoudt, die voor
‘ , u zelve ten verderve moet kceren, daar Rome’s magt met
j elken dag doet aangroeijen "." De predikant de Grient Dreux
_ Was nog consequenter. "Ge moet," riep hij züne hoorders en
j lezers toe, "in dezen tnd bijzonder voorzigtig zijn in uwen
omgang met uwe Roomsclie medeburgers, zoo min moge-
lük gemeenschap met hen houden en hen nergens in vertrou-
l wen "." De christelük­historische predikant Doedes deed het
niet minder. HQ vroeg: "YVat zoudt ge zeggen van iemand,
die bij de nadering eener wel toegeruste rooverbende het
nemen van de noodige maatregelen tegen Ymrc verschzjning ai`- i
ried door eene lofrede op de vrucht, welke men zeker zal
l mogen verwachten van verhandelingen over de eerlijkheid °?"
i De zin der vergelüking heeft geen toelichting noodig.
I De Fakkel no. 4.
je ’ De Protestantsehe Kerk onder Willem III in 1685 enz. (bij C. L. Brink-
" man), p. 14 en 15.
j 3 Wat is de pligt van iederen protestant enz. (bij D. Allart), p. 33.
Fi r " C. Simons, Troost en vermaning bij deu hernieuwden worstelstrijd tegen
Rome.
‘ P. de Grient Dreux, Waakt en werkt, opweiekingsrede (bij E. Ippius
A» Fockens), p. Q7.
‘ 6 J. J. Deecles, De allocatie van Paus Pins IX (Posteriptum, p. 4).
e
|
I
j]
jr