HomeDe aprilbewegingPagina 40

JPEG (Deze pagina), 832.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

.. 35 ...
j bovendien, de beantwoording van die vraag kan op onze be-
l schouwing van de Aprilbeweging geen den minsten invloed
uitoefenen. IVanneer de zone11 der Hervorming de over-
tuiging hebben, dat I{ome’s Kerk antichristelük is, en zij
dulden niet dat die Kerk, ook in hun midden, haar gere-
gelden vorm van bestuur aanneemt, dan doen ze hetzelfde,
i wat z§ aan Rome’s Kerk ten laste leggen; - ze zijn on-
verdraagzaam. Ik weet wel, wat er gezegd wordt. "Des
I Konings Roomsche onderdanen zullen nergens de gelegenheid
i missen, om God naar hunne overtuiging te dienen binnen
hunne kerkgebouwen. Gelükheid voor de wet zal niemand
hen betwisten, en met de Protestanten zullen zij zich kun-
` nen verheugen in het bezit van godsdienstvrijheid ‘." Maar
die vergelijking is onjuist. Het valt niet te ontkennen, dat,
terwijl het Protestantsche kerkgenootschap uit zün aard aan
vrijheid tot bijbellezcn en vrüheid tot gemeenschappelüke
godsvereering genoeg heeft, het Roonisch-katholieke uit
kracht van zijn eigenaardig wezen zijn geregelden vorm
van kerkbestuur op den duur niet kan missen. Veroordee- j
len nu de Protestanten het in Rome’s Kerk, dat ze in K
Roomsch-katholieke landen hun datgene niet wil toestaan,
waarin naar Rome’s meening de kracht van het Protestan-
tisme is gelegen, dan zijn ze verpligt, van een betere han- .
delwüze het voorbeeld te geven en niet zelf het Roomsch­ E
katholieke kerkgenootschap datgene te onthouden, waarin
naar veler meening de voorname kracht van het Roomsch- K
katholicisme is gelegen.
Overigens mag ik niet nalaten te herinneren, welke jam-
merlijke gevolgen het onvermhdelijk moet na zich slepen,
wanneer de eene groote afdeeling van de Christenkerk de an-
dere als de "verklaarde vijandin van den waarachtigen God"
gaat beschouwen. In ons vaderland is dan geen eerbiediging
der grondwettige regten van het Roomsclrkatholieke kerkge-
nootschap, geen vrede met onze landgenooten voorzoover _
ze innig en trouw aan die Kerk verkleefd zijn, meer mogelijk.
Onderdrukking - de heer de Kempenaer zou het "beteuge-
ling" noemen - wordt dan godsdienstpligt. Ja, eigenlijk kan i
men Gods Kerk voor de aanslagen dier vüandin niet volko-
I men beveiligd rekenen, zoolang die afgodendienaars niet tot
den laatste toe over onze grenzen zun verjaagd.
‘ Mr. J. R. Thorbecke en de vijf Ned. bisschoppen (bij C. L. Brink1nan),p. Q2. i'
3YR
al
i