HomeDe aprilbewegingPagina 39

JPEG (Deze pagina), 818.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

s
`K tusschen de leden der christel§k­historische parth en de "ne­ j
” gatieve" antipapisten volmaakte overeenstemming geweest, en l
" dat punt is ter beoordeeling van het karakter der beweging
j van beslissend gewigt. Dat punt verspreidt een hoogst­be-
j langrük licht over den oorsprong van het verzet tegen het
j herstel der bisschoppelijke hierarchie. Beiden, antirevolu­
’ tionairen en antipapisten, hebben namelijk verklaard, dat ‘
zij de Roomselrkatliolieke Kerk als onchristelijk beschouwen.
Het hoofdorgaan der antirevolutionairen sprak het reeds L
vóór den aanvang der beweging in een artikel, dat later
afzonderlijk is uitgegeven, met ronde woorden uit: "De
Roomsche Kerk, als georganiseerd ligchaam, is de verklaarde
vüandin van den waarachtigen God ’." Het hoofdorgaan i
der antipapisten deed in stoutheid van taal daarvoor niet
onder. "WVie in de Roomsclnkatholieken, als zoodanig,
hunne medec/zristenen zien, die moeten of zelf in het geheim
Roomsch zün, of Rome’s godsdienst niet kennen, of zelf
j van het christendom weinig meer dan den naam bezitten 2."
. Van dat beginsel uitgaande, mogt men natuurlijk niets on-
beproefd laten om het herstel der Roomselnkatholieke bis-
~ { donnnen te beletten. Van dat beginsel uitgaande, kon men niet
j vragen, wat volgens de grondwet geoorloofd was, want der
= vüandin van den waaraehtigen God mogt men de handen
j niet vrngeven. De antirevolutionaire partü, met haar ge-
wone "eigenaardigheid," nam wel is waar van het tegendeel
den schijn nog aan. "Op de11 voorgrond zij eerbiediging van
j al wat inderdaad tot de gronclwcttigc regten der Roomseh­
katholieken behoort 3," verklaarde ze. En dat, terwijl zg
een week vroeger de hierboven reeds meegedeelde woorden
had gesproken: "`Wij betwisten niet, dat een organiseren
. van de Roomsche Kerk, misschien zelfs op zoodanige wijs,
l als we thans aanschouwen, volgens de Grondwet aan den
i Pauselijken stoel vergund is ”." l/Iaar dit nam niet weg, dat
ze aan l1et verzet tegen het herstel der Roomsch-katholieke
bisdommen zich aansloot en met de antipapisten, van het-
l zelfde beginsel uitgaande, ook gemeene zaak maakte. Of
; werkelük de Ro0msch­katholieke Kerk antiehristelük is, laat
j ik hier geheel in het midden. Ik ben geen theoloog; - maar
j 1
‘ Het Roomsch~Katholicisme (bij Kexnink en Zoon), p. 7.
jj 2 De Fakkel (18.53), me. 2. 3 De Ncd­, n°. 855.
j ‘* De Ned., n°. 849.
z
l
A
j .
l i