HomeDe aprilbewegingPagina 38

JPEG (Deze pagina), 777.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB


I
Q ­ aa ­. .
i hij door u znne heerschzucht denkt te bevorderen ‘." In een
geschrift, dat blijkbaar van geen onkundige afkomstig is,
werd openlijk 1net moord en doodslag gedreigd. "lYaarom
is Oldenbarneveld gevallen, en waarom zijn de gebroeders
I de Witt door het volk vermoord? Er zijn schrikkelijke too-
neelen te wachten .... bijaldien de Koning geen besluit neemt
overeenkomstig het verzoek van de duizenden adressanten ’."
Nu, inzoover er tusschen de houding der predikanten in
i 1672 en in 1853 wel eenige overeenkomst is, was de waar-
j schuwing misschien niet ongegrond. "Het Huis van Oranje
j zinkt ineen ­­- klonk de oproerige taal van De Fa/ckel ° -­­
als het zich nu niet krachtdadig laat zien, als het nu Rome
' niet als in het aangezigt slaat. ’t Zal met het Huis van
j Oranje gaan als met het Huis van de Stuarts, als met het
Huis van de Bourbons, wanneer het, zoo voortgaande, op
bevel van Mr. Thorbecke, Neêrlands doodvonnis ondertee­
j kent." En in een der tallooze kreupehümen ‘, waarin "de
· ontwaakte geest aan het Protestantisme" zich openbaarde,
las men deze veelbeteekenende regelen:
c "Oranje blijve ons deel.
5 Maar als de hoop tot niet versmelt,
j En Bome’s heerschappij
i Op onzen bodem wordt hersteld,
Dan ~­ ja, dat zweren wij ­-­
Dan is ons regá ons eigen 1·e_qt!"
De Nederlavzder beweert, gelijk we vroeger zagen, dat
"het karakter der Aprilbeweging strnd op evcmgelischen grond-
, slag" is geweest. Men zou het niet zeggen. Die harts-
togtelijkheid, die ongepaste bedreigingen, die oproerige taal
pleiten weinig voor evangelischen zin.
Niet allen echter, door wier toedoen de beweging is voor- i
bereid, hebben zich aan zulke hartstogtelijke uitvallen tegen j
( de Regering schuldig gemaakt; - bepaaldelük de antirevolu- _
tionaire partij niet, althans in haar hoofdorgaan. Zij is ge-
woon, een voorzigtiger ­ volgens sommigen, ook evangeli-
scher-taktiek te volgen. Zij zou haar aansprakelijkheid voor 1
j zulke buitensporigheden spoedig - en met alle regt! -­
·= kunnen ontkennen. Maar ongelukkig is er op één punt
’ Zij zullen het niet hebben, het vrije Nederland (bij Gebrs. Campagne),p. 4. .
Y Bedenkt wat gij doet, p. 12.
’ N°. 13. ‘ Bijbel en Oranje (bij J. D. Doorman).
3 ,
. jj
ë