HomeDe aprilbewegingPagina 37

JPEG (Deze pagina), 821.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

i `- ze M T
I
i om al die vervolging en bestrijding ­- ook al werd er aan i
gedacht - te beletten. llen meende in een goedaardiger
i eed - van bisschoppen, die men toch tot alle kwaad in staat
i acht - een lwterm waarborg voor de veiligheid van goed
5 en leven te zullen hebben. lIen vergat ’t aan het ministerie ’
niet, dat het ons Protestanten roekeloos aan een vervolging
ik en bestrijding door Roomsehe bisschoppen had blootgesteld.
De noodlottige elf beperkende voorwaarden, waaraan de
Regering indertijd de goedkeuring van het algemeen re- l
. glement der Hervormde Kerk had verbonden, waren het l
andere. Men leidde daaruit de gevolgtrekking af, dat de
‘ kerkelijke vrijheid, die volgens de Regering in de grond- ‘
, wet geschreven stond, alleen aan het Roomsch­katholieke ·
i kerkgenootschap door haar werd verleend. lVIen wees de l
volksmenigte op die beperkende voorwaarden, en vergeleek
. daar de onbeperkte vrijheid mede, aan Rome verleend. Zoo-
doende poogde HIGH haar te overtuigen, dat de Regering
E zich aan partijdige begunstiging van het Roomseh katho-
g lieke kerkgenootschap schuldig maakte. En deze, op den
` schijn afgaande, geloofde aan die beweerde Roomsehgezind- T
j heid. Dat de Hervormde Kerk zelve goedkeuring van haar 1
i reglement had gccmagtl, en dat dus de Staat aan die ge- e
j emagcle goedkeuring voorwaarden mogt verbinden, wist
niet. Veel-minder nog wist ze, dat die beperkende voor-
K waarden niet gerigt waren tegen 7zetke1·i&gc1z00tsclea;J als 200-
E danig, in zün betrekking tot andere kerkgenoetschappen,
‘_ maar alleen beperkingen van de magt der synode waren,
voorzoover derden, leden vcm het He¢·e0vïv1zcle kerkgezzoozfsclzap,
zich door haar met krenking van hun wettige regten bedreigd J
J achtten, en gemaakt 0p 7lll(l)‘lLkd'(’llQ'dJ verzoek mn die clerclevz. K
Alles werkte dus zamen, of liever: van alles werd zoo-
veel mogelük partij getrokken, om de hartstogten steeds
heviger te doen ontvlammen, en dreigend werd de toon
die tegen de Regering, ja tegen den persoon des Konings, _
begon gevoerd te worden. Zoo kwamen b. v. in een lietie-
ven brief aan den Paus deze schandelüke woorden voor: l
° "Onze gezagvoerders hebben niets geweten van die ruime
i concessien, waarop u verhoovaardigt. Zij slaan dus daar- Q
om een oog op dien man in hun midden, die als de oude
K Dondergod IZ7z0r het Vaderland beroert, de Protestantsche
Kerk wil doen wankelen, den vorstentroon omver wil ruk-
ken, en met zijn bek u aangrnnst, als een vriend, omdat
K;
#l
l .
il ç
L al