HomeDe aprilbewegingPagina 35

JPEG (Deze pagina), 801.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

l
l - 30 ­-­
l Zoo is beweerd, dat het herstel der Rooinsch katholieke l
I' bisdominen door de Protestanten niet mogt worden geduld,
omdat die hierarchie een "geestelijke overheersching" zou
l zün tegenover de andere kerkgenootschappen. Het is be-
Weerd door den predikant ter Haar tegenover den Ko~ i
ning. "Het is onze innigste overtuiging ­ hooren we I
* hem zeggen ­ dat daardoor (door zoodanigc invoering en
erkenning der hierarchie) eene suprcmcttie aan het Roomsche
kerkgenootschap zou worden toegekend en afgestaan, ge-
lijk geen der andere kerkgenootschappen zich immer zou
j vermogen toe te eigenen ’." Jammer, dat voorzeker de innig- ·
j heid zijner overtuiging den heer ter Haar heeft bewogen, ’
om te spreken als niagthebbende en zijn bewering niet door · `
l een of ander bewijs op te helderen. Ons is het nog niet j
regt-duidelijk, waarin die "suprematie" zou bestaan. Of1110­ ‘
t gen de Roomsch-katholieken geen bissclioppelijk bestuur X
_ hebben, omdat wij Protestanten, in overeenstemming met 7
ë den meer­republikeinschen geest onzer Kerk, een anderen Y
vorm van kerkbestuur verkiezen? En heet dat volgens den J
I heer ter Haar gelyk/acid mn bcsdicrzndzzg, aan het eene kerk-
; genootschap zün regt te onthouden ter wille van een ander?
l ’t Zou kunnen zün. Zooveel is zeker, dat hij de tolk van jl
velen geweest is, toen hij zijn argument heeft aangevoerd. ïj
li Eindelijk is ook nog beweerd, dat "Rome’s hierarchie niet
is te vergeluken met een Hervormde of Luthersche Synode ....
j Op niets grijpen (die synoden) in, wat met de wetge-
_. ving of het staatsbestuur zamenhangt; 2" - daarentegen *
A;. moet Rome’s hierarchie dat op alles trachten te doen. Of, Y
gelijk ter Haar het in welsprekender woorden zeide: het
E herstel der bisschoppelijke hierarchie in Nederland, "met al
ä den aankleve van dien" is een handeling, die "als een vreemde
magt in het raderwerk der Regering dreigt in te grijpen."
Ik herinner in het voorbijgaan, hoe de antirevolutionaire partg
- die immers "overleg van den Staat met de Kerk" eischt·-
jl dat niet zoo ten eenenmale kan afkeuren. Ik laat overi-
gens de bewering voor hetgeen zij is. Ik zou anders het be-
jä wns kunnen vorderen, dat van de zijde onzer Regering aan j
j toelating der bissohoppelijke hierarchie "met al dan cecmkleve .
van cZim" één oogenblik is gedacht of op haar standpunt Icon I
A I Amsterdamsche Courant van 16 April 1853.
2 Bedenkt wat gij doet, enz. p. 10.
:2
A
al
j.
W wt