HomeDe aprilbewegingPagina 34

JPEG (Deze pagina), 776.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB


­- 29 ­-- l
`·Vaarschuwend klonk het: "GQ weet alzoo, wat lot u na-
kende is wanneer het Iïonln_qrQ'/s dor Jwclorlmzclea, als een
gevolg der hier te lande gevestigde hierarchie, eene aan
den Paus cqnsbaro provincie zal geworden zijn ’." Den pre-
dikant Huydecoper hooren we in een leerrede, die hij
- zeker bg wijze van tegenstelling - Een rrorlezooorcl noemde,
uitroepen: "lVij misgunnen aan onze Roomsehe mede-chris-
tenen hunne Bisschoppen niet, maar wij verheffen alleen de
stem tegen de herstelling der Blsschoppolrjko Hrorsc7mpp@'in
‘. ons Wlclorlclncl, zoo als die bestond vóór de Hervorming,
zoo als Rome die terug wil hebben. lVij verheffen de stem
tegen de toekenning van een lmpacllcl_qromlgobiccl, hun door
. den Paus afgeteekend. .... waarvan zij Heeren zouden zijn 2."
Ik mag van het geduld mijner lezers niet te veel vergen.
En toch moet ik nog eenige andere argumenten vermelden,
waarvan men zich bediend heeft, om tegen het bisschop-
pelük bestuur onzer Roomseh-katholieke landgenooten weer-
zin te wekken of liever te versterken.
Zoo heeft men van verschillende zijden herinnerd aan
den tachtigjarigen oorlog, en den bloedigen strüd dien de
gewetensvrijheid onzen vaderen heeft gekost. En op zich-
zelf is dat loffelijk. Het is allezins-pligtmatig, dat de kin-
deren de groote daden van het voorgeslacht herdenken.
Maar men heeft verzuimd te herinneren, hoe Roomsch-
katholieken en Protestanten in den beginne in dien strnd
tegen den schenner van hun regteu met elkaêr verbonden
waren; - en men heeft verzuimd aan te toonen, dat de
gewetensvrijheid in Nederland, door het herstel der bis-
sehoppelüke hierarchie, wordt te niete gedaan. Of men al
“ jammert en klaagt, dat die hierarchie hersteld is "in Neder-
land! In ons Vaderland! In dat land, waar eens tachtig
jaren gestreden en het edelste bloed vergeten werd ten einde
de plek, die wij bewonen, van den overheerschenden in-
vloed van het Romanisme te bevrüden; S"- of men uit het A
·’ herstel der bisdommen de gevolgtrekking al afleidt: "Zoo ‘
hebben dan onze vaderen tachtig jaren lang te vergeefs ge-
streden “;" - het bewijst niets anders, dan dat men gaarne t
godsdienstvrüheid voor zich alleen zou willen hebben. I
‘ Vat hebben wij te doen enz.? p. 4.
2 T. R. C. Huydecoper, Een vredewoord (bij W. P. van Stockum), p. 10..
3 Dat niemand uwe kroon neme, p. 5.
* De Fakkel, N". 13.
L 5