HomeDe aprilbewegingPagina 33

JPEG (Deze pagina), 783.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

i ­- 28 --
ii Laat ons nu verder gaan en in de derde plaats een blik
· werpen op de logenaehtige voorstellingen, die omtrent de
_ magt en den invloed der nieuwe bisschoppen onder de volks-
menigte werden verspreid. "De verheffing van een Aarts-
lï bissehopszetel ­ riep 1nen haar toe ­ is geene geringe
j zaak. Hij, die er toe benoemd en door de Regering erkend
* wordt, gebiedt als oppermagtigheerscher over 1.200,000 van
, ’s Konings onderdanen. Znne inagt en znn invloed zal,
met betrekking tot dat gedeelte van Aleêrlaazds bevolking,
die van den Koning evenaren, neen overtreffen ’." l/[en ‘-
t vergat, haar er bn te zeggen, dat ­­ gesteld zelfs, er viel op
dat "oppermagtig heerseher" niets af te dingen - in ieder
Y ander geval, na de afscliafling van het plaeet, de Paus ·
ï' die gevaarlnke evenknie van onze koningen geweest was
L en blijven zou. "De lwdmvlemdscho bevolking komt we-
gë der onder Rome’s bissehoppen," klonk het elders. "VVn
zeggen de ]VacZ0v·Za2mlsc7w beval/uéng, want het znn geen
g Bisschoppen voor de Roonxschen alleen. De aartsbis-
schop is aartsbisschop rem. Utrecht, niet van de Room-
sehen in die stad, ook niet van de Roomschen alleen, maar
van al de steden en landen, die ten tijde van Filips II het
F K aartsbisdom Utrecht uitmaakten, terwnl Noord-Brabant en
Limburg daar nog zgn bijgevoegd. Hn is de man, door
ll wien de paus nu het vroeger zoo fiere Nederland regeert 2."
ä llen vergat het bewijs er bn te voegen. De anti­revolutio-
l' naire partn beweerde in haar hoofdorgaan stoutweg hetzelfde.
l "Thans is naar Pauselnke aankondiging en verordening,
K Welke de Regering niet weêrspreekt maar bevestigt [een
à "eigenaardigheid" van de ]VccZ0rZan<Zm·!j Nederland Terra
l Catholica geworden; en deze van het bloed onzer godvruch- “
tige vaderen doorweekte bodem, op welken vóór bnna drie
eeuwen de echte vrnheid haren Godgevalligen zetel vestigde,
moet nu de smaadheid ondergaan van te zijn een geestelnk
territoir, een Pauselnk wingewest, aan het gestoelte van
Petrus ge/wel onderworpen 3." Een ander riep: "Het geldt
hier geene regeling van de Roomsch­katholieke Godsdienst
in den Staat. .... Maar het betreft die kerkelnke heersehappn
N by den Staat, waartegen de Staat geen magt hebben zal ‘."
li 1 Dat niemand uwe kroon neme, p. 11.
2 De Fakkel, n°. 14. 3 N°. SGO.
I ‘* Vrnzinnige onstaatkundigheid en de Paus zonder regt (overgedrukt uit
het "Goudsch Kr0nijkske" van 10 April), p. 0.
.u
6
l
gl
W 1