HomeDe aprilbewegingPagina 31

JPEG (Deze pagina), 804.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

waar de Protestanten in ieder opzigt de overhand hebben
en, wanneer ze althans trouw blijven aan het geloof hunner
vaderen, kunnen behouden, de verbeelding eener onoordeel-
kundige volksmenigte ontstelt door de schildering van ver-
l drukking en jammer, die der protestantsche Kerk zouden
j te wachten staan als zij de regten van andersdenkendeland­
genooten durfde eerbiedigen. Ik acht het betreurenswaardig
p en afkeurenswaardig, dat men zich niet ontziet de hartstog­
i ten van vrees en haat op te wekken, en eener ligtgeloovige
menigte dingen als aanstaande voor te spiegelen, tegen wier in
·« mogelijkheid de Nederlandsche Protestanten reeds in hun
eigen meerderheid een voldoenden waarborg hebben.
Ik herinner in de tweede plaats, hoe er op den prikkel ·
g van het eigenbelang in een tal van vlugsehriften en dag-
l, blad-artikelen is gewerkt. Zoo ontzag men zich niet, te ver-
: spreiden dat de Utrechtsche akademie nu weldra door een
bisschoppelijk seminarie zou worden vervangen. Naauw was
· de allocutie bekend geworden, of een "protestantsch volks-
blad", waarvan ik wel gedurig melding moet maken omdat
het zulk een grooten invloed heeft uitgeoefend, behelsde de
Z waarschuwing: "Zelfs moet een Aartsbisschop binnen Utrechts
wallen zgn gezeteld ..... Utrecht, voor uwe akademie, Her-
vormde Kerk, voor uwe godgeleerde faculteiten ..... is nu
` de laatste ure geslagen ’." IVeinige dagen later bezigde het
I volksblad een ander middel om bij de onkundige menigte
~ het verzet tegen de nieuwe bisschoppen en het ministerie,
l zoo noodig, nog aan te vuren. "Veet wat Rome van
u wil? Dat gij aa11 hare bisschoppen al de vaste goederen
{ terug geeft, die zij vroeger in Nederland hebben bezeten.
Men heeft reeds voor geruimen tijd rondgeloopen met adres- `
sen, waarin dit als een regt van ’s lands hooge regering
i werd geëischt. Ook die eisch zal hun worden ingewilligd
jj door hen, die niets liever willen dan rust 2." Een vlug-
iï schrift, dat in de allereerste dagen der beweging is uitge-
komen en een vijfden druk heeft beleefd, verzekerde stoutweg,
dat "de natie nu tonnen schats voor het onderhoud der bis-
` schoppen zou moeten opbrengen 3." Ja, een hoogleeraar die
beter kon en moest weten maar door haat tegen Thorbecke
ten eenenmale verblind was, ontzag zicl1 niet, reeds in de
V ‘ De Fakkel, 110. 13. 2 Idem, n°. 15.
3 Dat niemand uwe kroon neme, p. 9.
~‘
{