HomeDe aprilbewegingPagina 29

JPEG (Deze pagina), 781.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

l

ii
gezigt jaagt. Ik zal moeten herinneren aan dat tal van onbewo»
zen beschuldigingen, waarnieê men in naam van het Protes-
tantisme tot verkorting der regten van andersdenkenden heeft
Q aangespoord. Ik zal moeten herinneren aan zoovele predikers
van het evangelie, die hun invloed hebben misbruikt en
_ een geheel ander gezag uitgeoefend, dan "het gezag der
waarheid en der liefde ‘." Maar die herinnering, hoe onaan-
genaam ook, kan nuttig zgn. Daarbij is ze noodig, willen
we het snelle voortloopen der beweging leeren begrijpen. Ze ‘
inogt dus niet achterwege blijven. Ik wensch echter in het
. meêdeelen van proeven onpartijdig en ­~ zooveel mogelgk -
; spaarzaam te zijn.
Onder de logenachtige beweringen, waardoor men de ‘
« menigte in beweging heeft gebragt, wgs ik in de eerste plaats
. op de stelling, dat een herstelling der Roomsch-katholieke I
bisdommen ons Protestanten, vroeg of laat, weer voor een
inquisitie-raad en op den brandstapel zou brengen. Gedu­ ,
rig, in rgm en onrgm, is die bewering herhaald. Een
man, wien het blgkbaar aan geestbeschaving niet ont-
breekt, hooren we, reeds in den aanvang der beweging, {
zgn opwekking aan de Protestanten, om zich toch door i
een algemeen petitionnement tegen de nieuwe bisschoppen ‘
te verzetten, aandringen met de vraag: "VVilt ge liever g
lijdelijk wachten, totdat gij de schavotten zult zien oprig­ *
ten en de brandstapels u zullen tegcnflikkeren 2?" De pre-
i dikant van Toorenenbergen trad op als ziener, en waar- i
i schuwde dat de Paus "met zijne bisschoppelgke hierarchie
niets anders dan de invoering der Inquisitie, en een gehei­ i
_ men [I] oorlog tegen ons en de godsdienst onzer vaderen be-
.2, doelt 3." De antirevolutionaire partg herinnerde, "dat Rome, “
waar het daartoe het vermogen bezit, t·c2·v0Z_qen moet ‘," en
’ spiegelde ons Protestanten het vrij-onbehagelgk uitzigt voor,
dat we, wanneer nti aan Rome’s aanmatiging geen paal en
perk werd gesteld, na verloop van vgftig jaar "ten minste in
de gevangenis en op de galeijen 5" zouden zgn. Het is met
‘ name de predikant Barger, die waarschuwde ­ in een
‘ De Fakkel (1853), NO. 38.
‘ 2 Wat hebben wij te doen bij de dreigende vestiging der hierarchie in ons
Vaderland? (bij Weijthing en van der Haart) p. 4.
3 A. van Toorenenbergen, Een ernstig woord enz. (bij J. W. Swann), p. ltä.
4 "De Nieuwe Bisschoppen" (bij Kemink en Zoon) p. 15.
5 Id. p. 14.
l
E e