HomeDe aprilbewegingPagina 26

JPEG (Deze pagina), 823.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

M
I
M 21 ­- Q
ontstaan van het adres van nabü gade te slaan. Zeer waarscliijn-
lük is het aan een verbroedering van de hoofden der 1neest-strij- l
dige partijen, dat het Utreehtsehe adres, en de onverdeelcle
ondersteuning die het vond, hun oorsprong danken.
En wat behelsdo dat adres? Een protest, ten aanschouwen
van heel Europa., tegen de alloeutie, voorzoover daarin op j
den gestadigen vooruitgang van het Katholicisine in Ne- l
derland roem werd gedragen? Een openlüke betuiging van l
onwrikbare verkleefdheid aan de beginselen der Hervorming?
` i' Een openlüke getuigenis van krachtig geloofsleven, en - de
proef op de som ­ geen spoor van bisschopsvrees? He-
laas neen! VVat men van die beschaafde en geletterde man-
. nen had mogen verwachten, zoo ze werkelük door den geest
van het Protestantisme waren bezield geweest- eerbiedi-
ging namelijk der regten van andersdenkenden ­ tláarvan
in hun adres geen spoor. ‘vVeet ge wat zij vroegen? Yvlering
der bisschoppen. Ze verzochten, dat door den Koning "de
vergunning niet worde gegeven tot het aannemen van den
titel, rang of waardigheid, van Metropolitaan- of Suff`ragaan­
Bisschop van eenig gedeelte onzes vaderlands, door een
vreemden vorst verleend *." Dat verlangen werd aangedron-
gen door een verwijzing naar "artikel 65 der Grondwet? Dat
niet de vreemde vorst van den Kerkelijken Staat, maar het
hoofd van het kerkgenootschap der lTederlandsche Roomseh­
katholieken het bissehoppelnk bestuur had ingesteld; - dat
artikel 65 hier bovendien niet kon toegepast worden, omdat
daarin blijkbaar alleen van burgerlzyke titels sprake is, door
vreemde MOGENDHEDEN verleend, - verzweeg men, of zag men,
door hartstogt verblind, niet in. Meii liet het regt der Roomseh­
' katholieken op hun bisschoppelnk bestuur voor ’tgeen het
was, en bragt - zeer behendig - alleen den zazlruïe op den
voorgrond, dien de uitoefening van dat regt op bekrompen
Protestanten kon maken. Men gebruikte bn voorkeur uit- ,
drukkingen, die de eigenliefde der Protestanten moesten E
streelen, noemde bü voorbeeld de Nederlandsche natie "eene
Protestantsche" en herinnerde aan “den strijd tegen Rome
gestreden? Het doel werd bereikt. Vnfduizend namen, ook
van vrouwen, versierden in twee dagen tgds (den 2%**** en
30****1 Maart) het gedenkstuk van "kerkelijken sehrik" en
I Eenige adressen terzake van de herstelling der Bissehoppelijke Hierareliie
(Bijlagen tot Dr. L. G. Visscl1er’s Voorlezingen over de geschiedenis der Itoomsch .
Katholieke Kerk, enz.), p. 4.
nl