HomeDe aprilbewegingPagina 25

JPEG (Deze pagina), 820.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

-- 20 --
hevig misnoegen tegen het ministerie, dat zelf bg den Paus
"aan:0e7t" scheen gedaan te hebben om de gehato bisschop-
, pen. Het ministerie verzuimde noodlottigerwgze, onmiddel·­
_; lijk het voortloopen van dat valsch gerueht door middel eener
verklaring in de Staatscourant te stuiten. Een paar dagen
later komt de pauselijke allocutie en brengt de oflicieele
H tüding van het herstel der bisschoppelijke hierarchie. Dat
stuk droeg den stempel eener, nog altijd raadselachtige, on-
t handigheid. Het kon niet erger geweest zijn, wanneer he·t
er op aangelegd was om de verbittoring van het protes­ " "
tantsche deel der natie op te wekken. Het scheen er op
j ingerigt om het Protestantisme en de roemrijkste nationale
I herinneringen te smaden. Het scheen ten doel te hebben .
W om traditionele antipathiën op te wekken en bestaande voor-
oordeelen te kwetsen. De gevolgen bleven niet uit. Hevige
en algemeene verontwaardiging ontbrandde. En niet tegen
Rome alleen. De allocutie bevatte een, op zich­zelf zeer
t onschuldige, lofrede op de ministers. Maar de gisting der
gemoederen was oorzaak, dat men nu in die lofrede een be-
whs meende te vinden voor de Roomschgezindheid der mi-
nisters. En dat vermoeden ­- of liever die ongerijmde on-
` derstelling -- deed ook tegen hen heftige verbittering ontstaan.
3 Nii was voor de hoofden der reaetionaire, der antirevo­
lutionaire en der antipapistisehe partij het oogenblik om te
handelen gekomen. De vaan der beweging werd ontrold. Een
‘ predikant, van wien msn zonder overdrijving kan zeggen dat hij
i een heftig antipapist en een heftig tegenstander van Thorbec-
ke’s armenwet was, schijnt ­ hetzij alleen, hetzij in verbinding
met anderen ­ het plan ontworpen te hebben, dat men tegen
` het aangekondigde herstel der Roomsch-katholieke bisdom- '
men adressen aan den Koning moest opzenden. Dat toen
de Utrechtsche kerkeraad in de zaak is gemengd, ­ dat een
adres is opgesteld, en door dat kerkelijk ligchaam aan de
` gemeente­leden ter teekening voorgelegd, ­ niemand die
daarineê onbekend is. Het mag echter niet onopgemerkt blij-
ven, dat ­ volgens getuigenis van den kerkeraad zelven - men
vooraf in gemeen overleg was getreden met politieke personen,
die buiten den kerkeraad stonden; ­ met staatkundige tegen-
standers, dus, van het toenmalig Bewind. En evenmin mogen
we het onvermeld laten, dat­volgens getuigenis van Dr. Ke-
mink zelven - die welbekende mede-arbeider aan het hoofdor­
gaan der antirevolutionaire partij in de gelegenheid was om het
b