HomeDe aprilbewegingPagina 24

JPEG (Deze pagina), 800.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

ji ­a
­ 19 ­­ [
voor dergelijke gunstige berigten geenerlei grond was, l
vermits geene openingen, van welken aard ook, waren ge-
daan ’." In die zelfde maand, eenige dagen later, schreef
hem de gezant een brief, waarin voor het eerst, bn wüze
van gerucht, van een aartsbisdom van Utrecht werd ge-
sproken. "Het daarover (door den minister van Roomsch-
katholieke eeredienst) uitgebragt advies, zoowel als müne
eigene beschouwingen, gaven aanleiding tot een antwoord,
waarbij den Gezant werd aanbevolen niets te verzuimen, om 1
het tot stand komen van zoodanig plan te beletten ’."
. Zoo stonden de zaken in het midden der maand Maart 1853.
De Regering bleef vertrouwen, dat de pauselüke Stoel niet
zou nalaten ­ zoowel in het belang eener rustige invoering
van het bisschoppelijk bestuur, als ten dank voor de onpar-
tijdigheid en regtschapenheid, waarmeê de Regering den bil-
lijken wenseh va11 het Roomsch-katholieke kerkgenootschap
had verhoord - haar voorafgaande meêdeelingen te doen ge-
worden. Vilel was hij - en een Roomsclrkatlioliek dagblad
vermeldde dat later met ophef ­-­ tot het doen van zulke
voorafgaande mededeelingen niet regtstreeks rerpligt, maar
des te beter gelegenheid had hü nu om, door het vervullen
van dien allezins-billüken wensch, van znn "achting voor het
Gouvernement “" eu van züne erkentelnkheid te doen blijken.
Maar de pauselnke Stoel ging zgn eigen weg. Hij .
voorzag waarschijnlijk, wat van Zuylen later aan onzen
gezant schreef: "Zoo wij bn tüds verwittigd waren, zouden
wij zeer ernstige aanmerkingen in overweging gegeven heb-
· ben; ’*" - en van Zuylen’s gissing was wel niet onjuist:
"Missehien is men ons juist daarom voorbngegaan, zonder
ons te raadplegen, omdat men zulke aanmerkingen ver-
wachtte." Plotseling las men in onze dagbladen een berigt,
uit The Times overgenomen, waarin verhaald werd, dat
de Paus "op aanzoek van onze Regering" de bisschoppelgke
hierarchie in Nederland hersteld had, en dat er een aarts-
bisdom Utrecht was opgerigt, benevens vier suffragaan­bis­
dommen. Met wrevel en weêrzin werd dat berigt door de i
Protestanten vernomen. Er ontstond bij de volksmenigte een i
I J. P. P. van Zuylen van Nyevelt, Open Brief aan Jhr. W. Boreel van i
Hogelanden, cl. d. 24 November 1853. 2 Idem.
3 Staatscourant van 27 April. " Idem.
2K:
E
‘i