HomeDe aprilbewegingPagina 22

JPEG (Deze pagina), 796.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

.¤ t
1
E ‘
1
l
zou weinig voegzaam zijn, wanneer ik in een beoordeeling
' van die daad onzes Konings trad; ­ ik eerbiedig haar,
ofschoon ik haar betreur. Ik wil alleen in ’t voorbijgaan
1 de aandacht vestigen op een gezegde van den heer Schim-
j melpenninek van der Oye, dat namelijk "de Koning het
betreurde, dat dat ontslag aan een godsdienstige quaestie
j verbonden werd, die, voorwaar in strijd met züne bedoe-
l lingen, tot moeüelnkheden aanleiding kon geven ‘." Maar
j dat onze Koning van zijn ministers, omtrent de wijze waarop `
T de kerkregeling der Roomsch-katholieken het best kon
j worden tot stand gebragt, in gevoelen zou verschild l1eb­
‘. ben, is een lasterlijk verzinsel, .dat alleen bij een onkundige
. en bevooroordeelde menigte geloof kon vinden. In het i
. eerste schrijven van den minister van Sonsbeeck aan den ‘
j pauselüken Internuntius, d.d. 24 Maart 1852, staat het reeds
' met zoovele woorden te lezen: "Van dit gezigtspunt uit-
jj gaande en onder voorbehoud hiervan" (vernietiging van het
` eoneordaat), "is de ondergeteekende genicigtigd om te ver-
ji klaren, dat niets de vrije organisatie der Katholieke Kerk j
jï van dit Koningrük verhindert 2." En de voormalige mi-
nister Strens heeft, zonder­dat het van regeringswege is te- 4
gengesproken, in de Tweede Kamer verklaard: "Dat het
j tegenwoordig Gouvernement aan de Kamer onder anderen
mededeele de kabinetsbrieven van 22 November 1850,
je Lit. Z. 21, en 16 October 1852, Lit. G. 21, en dan zal
­ blijken, dat de geheele oviclerhcmcleling met voorkennis en met j
uitelruk/ceZiy'ke toestemming van Zijne Bfcgesteit is gezroe/ml en ten. .
V einde gebmgt 3."
jj Men merke op dat het juist de 16dC October 1852 is
Ef; geweest, waarop de onderhandeling is ten einde gebragt en
den Paus vrijheid verleend om tot de lang-vertraagde kerk-
i regeling over te gaan.
i De Regering had echter, den ligt­prikkelbaren geest van
j het Protestantsehe deel der bevolking kennende, van den
j beginne af op voorloopige mededeelingen aangedrongen. .
Van Sonsbeeiek had reeds in zün eerste schrnven {d.d. 24
Ivlaart 1852) de hoop uitgedrukt, "dat Z. H., alvorens er
i. gevolg aan te geven" (aan "de vrije organisatie der ka- j
‘ tholieke Kerk"), "haar, alsmede den tijd, waarop die orga- j
.-4-- e
‘ Bijblad, zitting van 20 Augustus 1853, bl. 267. l
2 Ned. Staatscourant van 27 April 1853.
F Bijblad, van 20 Augustus 1853, bl. 262,
2
J i
l
j E
1
/