HomeDe aprilbewegingPagina 20

JPEG (Deze pagina), 755.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

ll ` ,

i' j
5 ­­ is ­ i
standige Regering niet inoeijelijk. Op een bissehoppelijk l
bestuur hadden de Roomsch-katholieken, ingevolge de
grondwet en ingevolge het eoncordaat, regt. Maar het
verzet der Protestanten, zoowel in 1827 als in 184:1, tegen
de uitvoering van het concordaat was bekend. Daarbij,
wanneer de Regering zich ging mengen in een zaak van
zoo hoogstdteederen aard, zou ze den schijn niet ontgaan
` van of te veel ot` te weinig te geven; ­ hetzij van de eene,
hetzij van de andere partij zou ze altijd het inisnoegen op
zich laden. En bovenal, ze was overtuigd, dat de grond- ‘
wettige vrijheid en gelijke bescherming, ook aan het Roomsch-
katholieke kerkgenootschap verzekerd, geen inmenging van
· den Staat en geen beperking door een concordaat toeliet. A,
Zij stelde dus aan den pauselijken Stoel voor, om het vree- i
ger­gesloten eoncordaat met wederzijdseh goedvinden te
vernietigen, en gaf op die voorwaarde aan het Hoofd van
het Rooinsch­katholieke kerkgenootschap de vrijheid, "om aan
de Katholieke kerk van dit land die organisatie te geven,
welke haar past ‘." j
Door deze haar handelwijze toonde de Regering, dat zij
de regten der Roomseh-katholieken niet wilde krenken, g
maar toch de "traditionele 3.l`1iLll)2l’Cl1lë11” der Protestanten i
zoo min mogelijk kwetsen. Zij wist de vernietiging te be-
werken van een coneordaat, dat erkenning en bekostiging
van twee bisschoppen aan den Staat oplegde. Zij wist on-
derhandeling xnet het Hoofd van het Rooinsch-katholieke
kerkgenootschap te vermijden, die zoo ligt den schijn krijgt j
eener onderhandeling van de eene Magt met de andere. s
Maakte zich daardoor schuldig aan misleiding der
Roomsch-katholieken, geluk later in een vrij dubbelzinnige
lofrede op Thorbecke 2 -`geschreven tegen den aanvang
der verkiezingen, met het blijkbare doel om, zoo mogelijk,
zijne Roomsch-katholieke landgenooten van hem te ver-
vreemden ­­ beweerd is? Voorzeker niet; ­ het Roo1nsch­
katholieke kerkgenootschap koos zelf gaarne de vrijheid E
boven een coneordaat, met al zijn voorregten ja, maar ook
niet al zijn beperkingen. Gaf ze door die regeling der zaak
de regten van den Staat "laaghartig pr§s,” gelijk een vaan- j
` I
l
‘ Nederl. Staats­Courant van 27 April 1853. j
* De Fakkcl (1853), n°. 23. i
'l