HomeDe aprilbewegingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 737.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

. ‘ F
t
_ 14 - 5
Roomsch-Katholieke Landskerk zelve, over Hare organi-
satie, indien zij noodig geacht wordt, in overleg te tre-
den ‘." Natuurlijk. WVant, "deden daartegen onoverko-
V xnelijke inoeijelijkheden zich op, dan heeft Z. M. van zijne
zijde het mogelüke beproefd, en dem bebeege het Iïoogstelew
zelven liever het theme bestceemcle te laten. besteeem, en gunstiger
i tijden af' te wachten, dan de onaf`hankelijkheid van zijn Rijk
en den welstand van al de overige Kerkgenootschappen, `
die liet grootste deel zqiter oncleaalcmen bevatten, op het spel
te zettcn." En die “O]1OVGl`l{O1Tl€lül{G 1Tl1OCljGlljl{l1@Cl€11”·-1116311 l
j wist het zeer goed - zouden niet uitblijven. Men wist zeer
goed dat juist die "Landskerk" niet bestond en niet bestaan
1 kon, zoolang niet het bisschoppelük bestuur op wettige ·
wijze door het Hoofd van het kerkgenootschap, en dus
door den Paus, was tot stand gebragt. lIaar zóó doende
zou de Regering een vertoon van welwillendheid ten toon
spreiden, dat tot niets kon leiden, en de bisschoppen zouden
uit het land worden geweerd - maar schejnbelclr door ele
sclucltl der Ro0msc7z­katholieken zelve.
i De Regering weigerde, dien slinkschen weg te bewan-
delen, en besloot, gelijk we boven reeds niet een enkel
woord aanstipten, zich i11 de kerkregeling der Roo1nsch­
katholieken niet te mengen.
. Heeft de Regering daardoor de belangen des lands aan
Rome prüsgegeven?
Laat ons zien.
* Er bestond een concordaat, bij hetwelk het Rijk zich ver-
P bonden had ten behoeve van de R0O1ï1SCl1­·l{ätl10llGl{(·`:1] twee
bisschoppen te zullen bezoldigen; wan wie de een te ’s Her-
, togenbosch en de ander te Amsterdam zijn zetel zou heb-
ben. Dat concordaat, hoewel in 1827 gesloten, had door
de scheuring des Rüks zijn kracht niet verloren, en het
was ten overvloede in 1841 door Willeiii H op nieuw
geratificeerd. Toen nu de pauselijke Stoel in 1851 aan
onze Regering nieêdeelde, dat hü tot de kerkregeling der
ROOD1SCll­l§€Ltll0llGl{€]l wenschte over te gaan, gaf hü haar
gelüktüdig de keus tusschen een kerkregeling ingevolge de
bepalingen van het vroeger-gesloten concordaat, of` een
kerkregeling door den pauselijken Stoel naar eigen goed-
vinden tot stand te brengen. De keus was voor een ver-
' Stemmen over elk Koncordaat, p. 51.
·