HomeDe aprilbewegingPagina 18

JPEG (Deze pagina), 758.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

r i
l
­­­ 13 ­- J
l
tantsehe kerkgenootschappen het geval is), maar een nood- K
zakelijk vereischte om "hun genootschappelük bestaan te
voltooijen, zoo als de aard en het wezen van hunne gods-
dienst het vordert, ­ omdat die organisatie niet alleen
met het leerstellig geloof en de godsdienstoefening der Ka-
tholieken in onoplosbaar verband staat, maar zij nog be-
paaldelnk verpligt zijn te gcloovezz, dat hun kerkbestuur
uit kracht eener goddelijke instelling bestaat uit Bisschop-
pen, Priesters en Dienaren ‘.” j
ii De Regering had den moed - want waarlijk! er behoorde
moed toe -- om de bisschopsvrees der Protestantsehe volks-
menigte te trotseren, en te erkennen dat het Rooinseli­ka­
tholieke kerkgenootschap, ingevolge de letter der grond- {
wet en de eisehen der billijkheid, op een bisschoppelgk be- ‘
stuur regt had. Onze Koning en zijn ministers waren een-
stemmig van oordeel, "dat, volgens de beginselen der grond-
wet, de Roomscl1­katholieke Kerk hier te lande de vrijheid
heeft haren inwendigen toestand naar verkiezingte regelen 2."
]Taao· eeduiezizzg. Dus niet bij concordaat. "1n het al- i
gemeen, - het is reeds in 1841 door den Roomseh­katho-
lieken priester van Kints gezegd -- zijn er voor de Lands-
regeringen twee wegen, om de Bisschoppelüke inrigting
aan de Katholnke Kerk te verschaffen, de Regeringen
kunnen namelük, of de Kerk aan de Kerk overlaten, en
zich van alle inmenging in de Kerkregeling onthouden,
wanneer de Bisschoppelijke inrigting, door de Kerk zelve .
alleen, zal worden ingevoerd: of kunnen bij Koncordaat i
met de Pauselüke Magt, welke de eenige algemeene magt K
in de Kerk is, waarmede ten deze kan gehandeld en be-
l sloten worden, overeenkomen, welke invloed bij de Bis-
schoppelgke inrigting aan den Staat zal komen te behoo-
ren "." Tussehen die twee wegen had de Regering te kie-
zen. WVij weten wel, dat naar het oordeel van sommigen
haar nog een derde weg openstond. Reeds in 1841,1oen
over de ten-uitvoer-legging van het in 1827 gesloten con· ~
cordaat werd gehandeld, had men beweerd: "1`»1ogehet den
Koning behagen .... in plaats van met Reine, met zijne
l
`""`"" l
1 Broere, Een bezadigd woord, enz., p. 27 en 28. l
2 Nederl. Staatscourant van 26 April 1853. I
3 C. van Kints, Het goed rcgt der Roomsch­katholieken tot een Concor- j
daat, p. 72.
Kl
i
l
A V, x