HomeDe aprilbewegingPagina 16

JPEG (Deze pagina), 757.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

­‘
- 11 ­- ;
geheim Roomsch is of niet, doet op zich zelf weinig ter
zake; genoeg, hij toont het door zijne daden, dat hü zich
aan de Roomsehe partij heeft overgegeven ‘." Men wachtte
zich wel, te doen opmerken, dat die lofrede op zich-zelf
nog niets bewees; - dat het ministerie zeer goed door den
pauselnken Stoel om zijn regtvaardigheid kon geprezen wor-
den, zonder-dat daarom aan de Regering Roomschgezindheid
behoefte te worden toegeschreven. En een door haat en
vrees verblinde volksmenigte geloofde aan die beweerde l
A Roonxschgezindheid gretig en onvoorwaardelijk. Allerlei
noodlottige omstandigheden werkten mede om haar in dien
waan te versterken. Een Zmiicmlcmclsch blad bragt ons het
eerste berigt der tot stand gekomen kerkregeling. In dat be- .
rigt werd beweerd, dat de zaak "op aanzoek van onze Re- ‘
gering" geschied was. En het ministerie bleef zwijgen. Het
vergat - en, om der gevolgen wil, is dat zeer betreurens­
waardig -- dat het door te zwijgen den schijn van schuld- i
besef op zich laadde en den laster, door kwaadwilligen en
slecht­onderrigten nitgestrooid, voet gaf. In plaats van on-
middellnk zieh­zelf voor de natie te regtvaardigen, riep het H
de Tweede Kamer eerst tegen den 13‘l@“ April bijeen, toen
de spanning haar toppunt reeds bereikt had.
Had het ministerie dan misdaan? Had het zich aan mis-
dadige partijdigheid of onverantwoordelijke nalatigheid schul-
dig gemaakt?
Om hierover met kennis van zaken te kunnen oordeelen, .
dienen we naauwkenrig na te gaan, welke gedragslijn het i
in de zaak der Roomseh-katholieke kerkregeling gevolgd l
heeft.
l Het hoofd van de Roomsch-katholieke Kerk, en dus ook
van het Roomsclnkatholieke kerkgenootschap in Nederland,
had den 9#l@¤ December 1851, door middel van zgn inter-
nuntius, aan onze Regering te kennen gegeven, dat hij tot
een herstelling der Roomseh­katholieke bisdonnnen hier te
lande wenschte over te gaan. Dat verlangen was allezins =
regtmatig. Onze 1{oomsch-katholieke landgenooten hadden;
reeds ingevolge artikel 165 onzer grondwet, aanspraak op
een inrigting van hun kerkbestnnr, gelijk zelve die
mogten verlangen. De hoogleeraar Broere heeft dit niet l
groote scherpzinnigheid uiteengezet. "De bescherming aan
‘ NO. 4 (1853). 1
ii

> . of