HomeDe aprilbewegingPagina 157

JPEG (Deze pagina), 833.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

I
I
èd . I
"een veto uit te spreken tegen de invoering der door Rome I
vastgestelde nieuwe hierarchie ’*." En de uitkomst? De j
I,;Z Roomsch-katholieke bisschoppen zag ze door de Nederland- ,
sche Regering erkennen. En Rome gaf weldra op haar pro- I
test een veelbeteekenend antwoord, door haar nieuw­benoem­ I
is; den bisschop van Deventer in den ban te doen. Trouwens,
de Klerezie had zich van den beginne af op een verkeerd
standpunt geplaatst en onhoudbarc eischen gedaan. We wen- C
sehen niets af te dingen op de aohtbaarheid van een kerkge-
nootschap, dat zich altnd door verdraagzaamheid en eerbied
voor de gestelde magten heeft gekenmerkt; ­ al is dat kerkge- 1
f nootschap, doordien het op de handhaving zijner zelfstandigheid l
‘ prijs stelt, in Rome’s oog een “monster" en een "pest."
" Maar de vraag is, of de Klerezie regt had om in naam der ‘·
‘ Roomsckkatholieiccm te spreken, om te beweren dat zij "het I
e oude bisschoppelijke bestuur onder de Iïcttholqken in Neder-
{II land tegen de aanmatigingen van Rome handhaaft *." De
vraag is, of ze over schenning van haar regten mogt kla-
gen, - of de pauselüke Stoel zich een handeling binnen den `
{ kring van 71.acw= kerkgenootschap had veroorloofd. Zij meende
·‘;_ van ja, en dat was haar fout. De Nederlandsche Roomsch­ I
i` katholieken wilden sints­lang van een zelfstandige Landskerk
I niet meer weten; ­ sints­lang hadden ze den pauselijken
Stoel het regt toegekend om onvoorwaardelijk over hun be-
langen te beschikken, en aan de uitbanning van de bisschop- _I
pen en verdere aanhangers der Klerezie uit den schoot der ‘
Kerk hun zegel gehecht. Daardoor hadden deze laatsten
vanzelf opgehouden, binnen den kring der Roomsch­katho­
f lieke Kerk te staan. En Rome schond hun regten niet, ‘
toen het een bisschoppelük bestuur instelde, niet over de
E-I leden der Klerezie -· want daarmeê had het alle gemeen- I
;, ` schap reeds­lang afgesneden - maar eenvoudig over de- I
zulken die door de Kerk geacht werden tot de Kerk te J
beliooren. De Klerezie. handelde onbillijk, door dit niet I`
te erkennen. Ze handelde onbillük, door niet in te zien
dat een Kerk zich niet tegen wil en dank leden behoeft te j
laten opdringen, die niet langer met haar gevoelens over- .
eenstemmen; - en dat de kerkregeling der Roomseh-katho­
tg v-­* I
I Adres der Oud­bisschoppelijke Klerezy (bij J. A. van Woestenberg), p. 3.
2 Idem, p. 9.
II I
2
I
I
· I
tig
.» g