HomeDe aprilbewegingPagina 155

JPEG (Deze pagina), 821.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

. l·
-­ 148 -
I nair begrip van zelfstandigheid der Kerk worden gehand-
i haafd. Ziedaar het stelsel, waar de partü van uitging, en E
‘‘, ä; ’ waar ze blijkbaar heel haar gedragslijn naar inrigtte. Om
il? haar vroegere bondgenooten bekommerde ze zich in het
minst niet, gelijk ook na de eindelijke aanneming der ont-
e j zenuwde wet uit twee treffende proeven nog gebleken is.
Nadat ze zelf der Regering het wapen in handen had gege-
ii i ven om de komst van een aartsbisschop te Utrecht te be-
_i j letten, durfde ze toèn de vraag opperen, ofdeze laatste toch
f eigeuluk van dat wapen wel gebruik kon maken, "zonder ii
ij f althans den schijn van kwade trouw op zich te laden ‘." i
Ja, ze ging nog verder en verklaarde, 7;72?i7°6kd7?l72g der wet,
j · na goedkeuring ook door de Eerste Kamer, niet "ondenkbaar 2" g
té te achten. Ze wilde duideläk doen uitkomen "hoe weinig
p waarde door ons aan de wet als wat gehecht wordt ”." Met
i I edele onbeschroomdheid durfde ze nu, in het aangezigt van ‘
1 haar vroegere bondgenooten, smalen op de nietigheid eener ;
jj wet die door haar eige11 tusschenkomst zoo nietig gewcr­ j
den was. j
I", Zóó bevestigde de uitkomst wat door de constitutionelen Z
I il en Roomsch-katholieken van den beginne af was voorspeld. i
, ii De eenige vrucht, die de antipapisten van de Aprilbeweging
F plukten, was het pijnlük bewustznn dat ze misleid waren.
pj Ze kregen, ja, hun lang-geweuschte wet; ­ maar zóó gevvü- E
gt zigd dat hun hoofdorgaan haar "niet veel meer dan een sin- *
terklaas, dan een boeman, dan een drooge sloot, dan een
J papieren muur" achtte, ­ haar zelfs "bedenkelük" noemde,
"daar zij de deur, de achterdeur opeuzet voor de Roomsche j
bisschoppen als voor van staatswege erkende, geëerde en
Mt geëerbiedigde prelaten "." Voorzoover die wet geacht kon á
y { worden, in sommige van haar bepalingen een wantrouwige
l T strekking tegen het Roomsch­katholieke kerkgenootschap te
'K ' hebben, verklaarde het Aprilministerie uitdrukkelük, dat die
il, bepalingen alleen moesten dienen “om verkeerde opvattin-
Fj Z gen bn het volk te voorkomen "." Welhaast zag men aan
i. den bisschop van Haarlem en aan den aartsbisschop van
Utrecht vergunning geven om vrachtvrij over de belangen
lil ____l______ I
i I Nommer van 2 Sept.
ui 2 ND. 979. 3 NO. 983.
[ ‘ De Fakkel, n°. 35.
V 5 Handd., dl. II, p. 348.
jr?
l
gl