HomeDe aprilbewegingPagina 154

JPEG (Deze pagina), 815.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 124.97 MB

I
- 147 -
, ten offer te brengen. Maar heeft ze dan-nog zich­zelf ge-
d regtvaardigd? Men herinnere zich haar, zeer juiste, opmer-
­ king: “de wet loopt gevaar, of, door nietsbeduidendheid,
j eene mystgficatie, of wanneer iets te beduiden heeft .... i
ook den Protestanten ten mlstrik te zün ‘. En wat heeft
nu juist diezelfde partü gedaan, vóór ze tot de aanneming
der wet zich liet overreden? Haar "b§kans onbeduidend 2"
gemaakt; ­ bewerkt dat zn, "wat de praktische gevolgen
betreft, geene andere beteekenis meer heeft dan dat de Aarts-
W bisschop van Utrecht zal resideren te ’s Hertogenbosch ’;"
i haar vervormd tot "het nationaal protest van April in wet-
j telüken vorm ";" - met eén woord: haar verlaagd tot een
j "mystificatie." VVant de bewering, dat ze het niet is, "wan­
T neer ze in verband met de omstandigheden beschouwd
l wordt “," verdient bijna geen weêrlegging. Niet-daarom
j hadden de tweemaal honderdduizend in April gepetitionneerd,
niet­daarom hadden ze een ministerie ten val gebragt, niet
daarom hadden ze ook-antirevolutionairen naar de nieuwe
Tweede Kamer afgevaardigd, opdat in wettelgken vorm "het
nationaal protest" zou worden herhaald, maar opdat het pro-
test door daden zou worden achtervolgd, opdat de eenzijdige
kerkregeling der Roomsch-katholieken gekeerd en de kerke-
lüke vrijheid voor de toekomst gebreideld zou worden. De
antirevolutionaire partü mogt veinzen, dat niet te weten;-
ook~z§ wist het van den eersten oogenblik af dat ze zich
in de Aprilbeweging had geworpen. Met volkomen bewust-
heid maakte ze zich schuldig aan misleiding, aan mystificatic
van degenen die, door haar houding in April gerustgesteld,
` als trouwe bondgenooten haar tüdens de verkiezingen had-
den ter zijde gestaan. Zoo mogelijk, geen zzerzuerpivzg der
wet, omdat het onstaatkundig zou zün, een ministerie te ver-
bitteren of welligt ten val te brengen, dat gedurig blüken
gaf van zijn zucht tot toenadering en waarvan in de toe-
komst dus nog veel goeds te wachten was; ­ liefst ammcming,
wanneer de wet vooraf door minnelijke schikking “0]1SCll2LClGll_jl~ï.
kon worden gemaakt "" of - gelük men het in gewoon hol-
­ landsch zou noemen - ontzenuwd, want zóó zou de vrede met
het ministerie worden bewaard en tegelijk het antirevolutio-
1 De Ned., no. 937. * NO. 974.
3 Idem. ‘ NO. 943.
5 NO. 973. '* Nv. 074.
10 *